Zebranie Wiejskie

Zebranie wiejskie odbyło się w dniu 18 lutego 2024 r. o godz. 17:00, zebraniu Przewodniczył i prowadził Sołtys Przemysław Mairer, a protokolantem zebrania była Agata Koszkul – Gomułka. Mimo poinformowania i zaproszenia w zebraniu nie uczestniczył Burmistrz Starego Sącza, ani żaden przedstawiciel Urzędu Gminy w Starym Sączu.

Zebrane było prowadzone w oparciu o przyjęty porządek obrad tj.:

 1. Otwarcie zebrania, przywitanie obecnych, przyjęcie porządku obrad.
 2. Podsumowanie wykonania budżetu sołeckiego za 2023 r. i planów na 2024 r.
 3. Zmiana funduszu sołeckiego na 2024 r.
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 5. Zakończenie zebrania.

Sołtys przypomniał podział budżetu sołeckiego na 2023 r., podsumował wykonanie poszczególnych pozycji budżetu na 2023 r., w szczególności omówił temat wykonania oświetlenia ul. Kamieniec, utwardzenia poboczy drogi gminnej przy ul. Popradzkiej. Sołtys przedstawił także projekty planowane do wykonania w 2024 r.

Głównym powodem organizacji zebrania wiejskiego była konieczność przeprowadzenia zmiany budżetu sołeckiego na 2024 r. w zakresie środków przeznaczonych na modernizację instalacji centralnego ogrzewania (13.000 zł). Środki przewidziane na ten cel zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego z 17-09-2023 r. zostały błędnie ujęte we wniosku do Burmistrza Starego Sącza i konieczne stała się zmiana podziału i wniosku dot. podziału środków.

Sołtys przedstawił propozycję zmiany w budżecie sołeckim na 2024 r., zgodnie z ustaleniami przyjętymi w dniu 08.02.2024 r. w trakcie zebrania Rady Sołeckiej, obejmujący następujące przedsięwzięcia przewidziane do wykonania na obszarze Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego:

 1. Wykonanie monitoringu na terenie sołectwa 14.000 zł
 2. Modernizacja kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w Barcicach Dolnych 13.000 zł
 3. Usługi remontowe przy drogach gminnych na terenie sołectwa oraz zakup materiałów, wynajem sprzętu do utrzymania dróg gminnych na terenie sołectwa 6.000 zł
 1. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcicach 5.000 zł
 2. Promocja wsi, w tym organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców 4.000 zł
 3. Zakup wyposażenia dla gminnego obiektu sportowego w Barcicach 2.500 zł
 4. Zakup materiałów i wyposażenia do Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu – Filia w Barcicach 5.792,31 zł
 1. Zakup strojów i instrumentów dla Orkiestry Dętej w Barcicach 1.500 zł
 2. Zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Barcicach na zajęcia pozalekcyjne 1.000 zł

Zmieniono pozycję nr 2 zestawienia z „doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Barcicach Dolnych” na „modernizacja kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w Barcicach Dolnych”.

W głosowaniu zebrani poparli propozycję zmiany podziału środków budżetu sołeckiego na 2024 r. zaproponowaną przez Sołtysa i Radę Sołecką. Sporządzono wniosek do Burmistrza, dotyczący zmiany podziału środków w budżetu na rok 2024 przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

Na zakończenie Sołtys omówił sprawy bieżące dotyczące sołectwa, szczególnie koncentrując się na trwającej obecnie przebudowie ulicy Granicznej, rozbudowie wodociągu w ul. Zielonej, konieczności wymiany nawierzchni asfaltowej na ul. Wiejskiej, dokończenia kompleksu sportowego przy ul. Popradzkiej, oraz zmiany dachu na świetlicy wiejskiej w Barcicach Dolnych.

Po wyczerpaniu pytań prowadzący zebranie Sołtys zamknął zebranie, podziękował wszystkim za przybycie.