LXX Sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu

W dniu 06 lutego 2024 r. miała miejsce LXX Sesja Rady Miejskiej Starego Sącza.

W trakcie sesji Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek poinformował zebranych między innymi, iż ogłoszony został przetarg na wykonanie czterech odcinków oświetleń na terenie Gminy, tj.:

– Mostki – „droga do Ligęzy”

– Gołkowice Górne – oświetlenie wzdłuż drogi powiatowej,

– Przysietnica – „na Rówień”

– Barcice – Wdzary (największe zadanie).

Do 10 lutego br. zostanie także ogłoszony przetarg na budowę Domu Opieki Społecznej w Starym Sączu na osiedlu Lipie, budynek ma być ukończony w ciągu dwóch lat. Przypominamy, iż na inwestycję pozyskano dofinansowanie w wysokości 14,5 mln zł w ramach programu rządowego Polski Ład, wkład własny Gminy wynosi 15 % wartości inwestycji.

Burmistrz poinformował również, że spółka SIM Małopolska sp. z o.o. (w której m.in. Gmina Stary Sącz ma udziały) ogłosiła przetarg na budowę mieszkań pod wynajem w Starym Sączu.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną 104 lokale mieszkalne o zróżnicowanym metrażu (od 31 do 72 m2) w budynkach wielorodzinnych usytuowanych na działkach nr 675/4, 674/8, 673/7, 671/3, 625/4 w Stary Sącz. Planowany termin zakończenia prac i oddanie lokali planowane jest na I połowę 2025 r.

Złożone zostały wnioski na modernizację dróg rolnych do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, zgłoszono grogi położone w sołectwach:

– Przysietnica – „droga na Podsapieniec”

– Popowice – „droga na Maliniki”

– Gaboń – „droga na Ćwierci”

Są to odcinki na które nie udało uzyskać się środków w zeszłorocznym naborze w Urzędzie Marszałkowskim.

Także do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie zostały skierowane wnioski na zakup wyposażenia i modernizację remis OSP na terenie Gminy. W ramach konkursu zgłoszono następujące tematy:

– zakup lekkiego samochodu dla OSP w Gaboniu,

– remont budynku remizy OSP w Golkowicach Górnych,

– zakup pompy wodnej dużej wydajności,

– zakup średniego pojazdu pożarniczego dla OSP w Przysietnicy.

Złożony został wniosek (do programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej) o modernizację boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw na Woli Kroguleckiej. Koszt modernizacji wyniesie 210.000 zł (dofinansowanie wynosi 50 % wartości inwestycji).

Burmistrz informował także o ogłoszeniu przez Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu konkursu ofert w zakresie realizacji zadań w dziedzinie edukacji kulturalnej i artystycznej pn. „Kultura w Sołectwach – edycja szósta”. Swoje oferty złożyło 11 podmiotów. Konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty.

W trakcie Sesji głos zabrał także Sołtys Woli Kroguleckiej Piotr Kantor, który w ostrych słowach po raz kolejny sprzeciwił się podjętej na poprzedniej Sesji Rady Miejskiej uchwale o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego „Wola Krogulecka- Platforma Widokowa”.

Przypominamy że na LXIX Sesji Rady miejskiej Starego Sącza Radni przyjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego „Wola Krogulecka – Platforma Widokowa”, której celem jak czytamy w uzasadnieniu wniosku jest „ochrona walorów krajobrazowych występujących w wyznaczonym obszarze do stworzenia planu miejscowego, obszar ten znajduje się w Południowo-małopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz występuje tam Natura 2000 i specjalne obszary ochrony. Aby nie doprowadzać do rozlewania się zabudowy należy wprowadzić zakaz tworzenia zabudowy w celu ochrony krajobrazu itd…”

Sołtys zarzucił Radnym i Burmistrzowi lekceważenie mieszkańców Woli Kroguleckiej i podejmowanie decyzji wbrew interesom mieszkańców, kierowanie się bliżej nie określonymi celami, dążenie do zablokowania możliwości zabudowy na terenie Woli Kroguleckiej.