Plan Ogólny – składanie wniosków

Radni Starego Sącza, jako pierwsi w Małopolsce, przystąpi do utworzenia planu ogólnego gminy Stary Sącz. Jest to dokument który zgodnie ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z 24 września 2023 r. zastąpi studium zagospodarowania przestrzennego.

Obowiązujące obecnie na terenie gminy Stary Sącz studium zagospodarowania przestrzennego zostało uchwalone w 1997 r. i w wielu przypadkach blokuje możliwość zmiany przeznaczenia działek w planie przestrzennym, a co za tym idzie przekształcenia ich w tereny pod zabudowę mieszkaniową lub w tereny inwestycyjne.

W związku z nowymi przepisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego traci moc 1 stycznia 2026 roku.

Nowym dokument – plan ogólny, podobnie jak studium będzie podstawą do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Plan ogólny także będzie podstawą do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Odmiennie od studium plan ogólny jest aktem prawa miejscowego. Zadaniem planu ogólnego jest określenie stref planistycznych oraz gminnych standardów urbanistycznych, uwzględniając uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy.

Wnioski do projektu PLANU OGÓLNEGO należy składać do Burmistrza Starego Sącza wyłącznie za pomocą „FORMULARZA PISMA DOTYCZĄCEGO AKTU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO”

w terminie od dnia 01 marca 2024r. do dnia 10 maja 2024 r.

Formularz dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25, 33-340 Stary Sącz, pokój nr 35 oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stary Sącz pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/starysacz,m,427709,wnioski.html

Wnioski można składać w formie:

papierowej – dziennik podawczy lub listownie na adres Urzędu Miejskiego w Starym Sączu (ul. Batorego 25, 33-340 Stary Sącz)

elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej: gmina@starysacz.um.gov.pl lub platformy ePUAP.