Zebranie Wiejskie

W niedzielę 20 września odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Barcice Dolne, w zebraniu oprócz mieszkańców uczestniczyła Radna Rady Miejskiej w Starym Sączu P. Małgorzata Tokarczyk.

Na początku zebrania Sołtys przypomniał podział budżetu sołeckiego na 2020 r., omówił stopień zaawansowania poszczególnych pozycji budżetu na 2020 r., w szczególności wykonanych, tj. zakupu i montażu elementów siłowni na otwartym powietrzu, projektu oświetlenia i monitoringu kompleksu sportowego, wykonania chodnika na terenie kompleksu sportowego. Sołtys omówił także działania podejmowane w okresie od ostatniego zebrania, dotyczące Sołectwa i mieszkańców, m.in: dotyczące poprawy stanu zabezpieczenia potoku Przykopa w Barcicach Dolnych i Cyganowicach, wykonywanie oświetlenia „Zielonej Drogi” oraz części „Drogi Granicznej”, wykonywania przebudowy przejazdu przez tory kolejowe k. Pana Urbana.

W nawiązaniu do omawianego budżetu na 2020 r. Sołtys wskazał dwie pozycje budżetowe, które do końca roku nie zostaną wykorzystane w 100 % tzn.: organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców oraz wydatki na zakup materiałów i utrzymanie dróg. Sołtys przedstawił projekt przesunięcia środków na inne działania, obejmujący następujące przedsięwzięcia przewidziane do wykonania na obszarze Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego:

– utrzymanie, zakup materiałów, wyposażenia dróg gminnych na terenie sołectwa – planowano 8.000 zł, wykorzystano 6.500, kwota przesunięcia 1.500 zł na zakup elementów ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego;

– organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców – planowano 3.000 zł, wykorzystano 500 zł, kwota przesunięcia 2.500 zł na zakup wyposażenia oraz materiałów remontowych dla budynku świetlicy wiejskiej w Barcicach Dolnych

Po omówieniu przez Sołtysa poszczególnych pozycji odbyła się dyskusja, zgromadzeni przegłosowali powyższe zmiany do budżetu sołeckiego na 2020 r.

Kolejnym punktem zebrania był podział funduszu sołeckiego na 2020 r. Sołtys przedstawił projekt podziału funduszu sołeckiego na 2021 r., obejmujący następujące przedsięwzięcia:

 • zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Barcicach Dolnych na świetlicę wiejską oraz środki na remont i zakup materiałów remontowych i wyposażenia w/w – 37.000 zł
 • rezerwa na zakup materiałów i utrzymanie dróg – 600 zł
 • organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców – 2.500 zł
 • zakup wyposażenia dla obiektu sportowego w Barcicach – 1.000 zł
 • zakup umundurowania bojowego i wyposażenia osobistego dla młodzieżowej drużyny pożarniczej O.S.P. w Barcicach – 1.500 zł
 • zakup książek dla PiM-G.B.P. w Starym Sączu – Filia w Barcicach – 1.075,37 zł
 • zakup strojów i wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Barcicach – 1.000 zł
 • zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Barcicach na zajęcia pozalekcyjne – 500 zł

Po omówieniu przez Sołtysa poszczególnych pozycji odbyła się dyskusja nad zaproponowanym podziałem środków. Zebrani w głosowaniu przyjęli propozycję podziału środków.

Po zakończeniu podziału środków sołeckich na 2021 r. Sołtys przedstawił koncepcję, zasady i tryb wprowadzenia nowej numeracji nieruchomości i nazw ulic na terenie sołectwa. Przedstawiona została propozycja nazw ulic oraz mapa podziału, przyjęta w trakcie zebrania Rady Sołeckiej.

Po omówieniu przez Sołtysa tematu odbyła się dyskusja, zgromadzeni mieszkańcy w głosowaniu poparli propozycję nazw ulic zaproponowaną przez Sołtysa i Radę Sołecką.

Kolejnym punktem poruszonym przez Sołtysa była przebudowa drogi krajowej. Sołtys omówił temat planowanej przebudowy drogi krajowej na terenie Barcic Dolnych, podkreślając jej znaczenie w kontekście wykonania odwodnienia terenu wsi wzdłuż DK87, terenu za torami kolejowymi, wykonania kanału odprowadzającego wody opadowe do Popradu oraz chodnika wzdłuż drogi krajowej. Sołtys przedstawił także obawy poruszane przez mieszkańców Sołectwa związane z przebudową drogi krajowej, przede wszystkim z wzrostem natężenia ruchu na w/w drodze, a także z pojawiającymi się ostatnio w przestrzeni medialnej informacji o planowanym tranzycie TIR-ów Doliną Popradu. Zaznaczył, że brak jest rzetelnych informacji w tym temacie zarówno ze strony DGDKiA oraz Gmin, których terenu ta przebudowa dotyczy. Następnie Sołtys przedstawił stanowisko Burmistrza Starego Sącza Pana Jacka Lelka zaprezentowane na ostatniej Sesji Rady Miejskiej Starego Sącza w dniu 14 września br. dotyczące przebudowy DK87.

Mając na uwadze ważność tematu oraz obawy mieszkańców związane z planowaną inwestycją Sołtys odczytał projekt uchwały skierowanej do Burmistrza Starego Sącza, dot. przebudowy drogi krajowej DK87. Następnie przeprowadzono dyskusję, a mieszkańcy podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie skierowania do Burmistrza w/w uchwały.

Mieszkańcy przybyli na zebranie podnosili temat przeznaczenia budynku po byłej zerówce w Barcicach Dolnych na prywatne przedszkole. Informowali o podpisach zbieranych w Barcicach i Barcicach Dolnych pod tym pomysłem, wskazywali argument, że w obecnej lokalizacji prywatne przedszkole ma złe warunki i „mało miejsca” na przyjęcie dzieci, które chciały by do niego uczęszczać oraz, że Gmina ma obowiązek zadbać o te dzieci i przekazać na ich potrzeby budynek. Część zebranych odnosiła się ze zrozumieniem do pomysłu, cześć wskazywała jednakże fakt, że budynek, o którym mowa nie nadaje się na takie przeznaczenie, nie ma podwórka, miejsca na teren zabaw dla dzieci oraz, że budynek wymaga gruntownego remontu. Padały także argumenty, że jeżeli jest to przedszkole prywatne a nie gminne, to osoba je prowadząca powinna postarać się o godne i adekwatne miejsce na tą działalność gospodarczą, a nie żądać od Gminy uprzywilejowanego traktowania. Wskazywano inne potencjalne lokalizacje jak np. budynek po tzw. leśniczówce w Barcicach, budynek po byłym sklepie G.S. w Barcicach Dolnych. Na powyższe argumenty padały odpowiedzi, że budynek leśniczówki wymaga dużych nakładów finansowych, brak miejsca koło budynku zerówki to nie problem, gdyż w pobliżu znajduje się gminny plac zabaw i tam można z dziećmi chodzić.

Sołtys odnosząc się do podejmowanych argumentów przypomniał, że zeszłoroczne Zebranie Wiejskie podjęło Uchwalę skierowaną do Burmistrza Starego Sącza w temacie organizacji Świetlicy Wiejskiej w budynku po zerówce, powierzając jej wykonanie Sołtysowi. Sołtys podziękował za wskazanie pojawiającego się problemu związanego z niewystarczającą ilością miejsc w przedszkolach na terenie wsi, zadeklarował zgłoszenie problemu Burmistrzowi i wnioskowanie o stworzenie w Barcicach przedszkola gminnego. Prosił także obecną na zebraniu Radną Małgorzatę Tokarczyk o poparcie dla tego wniosku na forum Rady Miejskiej. Sołtys oświadczył, iż budynek, o którym mowa był budowany w tzw. „czynie społecznym” za czasów Sołtysa Olszaka, obecnie jest budynkiem gminnym i to Burmistrz jako włodarz Gminy podejmie decyzję jak budynek będzie wykorzystywany, na świetlicę, przedszkole czy na jakikolwiek inny cel.

Sołtys omówił temat przebudowy drogi granicznej w Barcicach Dolnych, przedstawił zakres prac związanych zarówno z wykonaniem kanału odwadniającego w w/w drodze jak i późniejszym odtworzeniem tej drogi w wyższym niż obecnie standardzie, przedstawił swoje stanowisko w tym temacie. Mieszkańcy nieruchomości usytuowanych przy w/w drodze uczestniczący w zebraniu podnosili argumenty niezrozumiałej ich zdaniem szerokości pasa drogowego po przebudowie drogi, znacznego zbliżenia drogi do budynków mieszkalnych, możliwości poprowadzenia kanału odwadniającego inną lokalizacją, niewystarczającego przekroju planowanego kanału aby odprowadzić wody opadowe zza torów kolejowych, działania Gminy w interesie prywatnych przedsiębiorców mających nieruchomości w tym terenie. Mieszkańcy prosili Sołtysa, aby zwrócił się do Burmistrza Starego Sącza o organizację zadeklarowanego spotkania z mieszkańcami, których zabudowane działki przebudowa drogi dotknie w największym zakresie. Mieszkańcy wyrażali także chęć rozmowy, kompromisu, deklarując, że nie są przeciwko tej inwestycji, chcą jedynie uwzględnienia przynajmniej części ich postulatów i kompromisu w zakresie przebudowy tej drogi. Inni obecni na zebraniu mieszkańcy podnosili konieczność wykonania w końcu odwodnienia terenu krajówki i terenu za torami, wskazywali, że za zabrany pod inwestycje teren Gmina wypłaci odszkodowanie wg cen rynkowych. Sołtys apelował do mieszkańców o wzajemny szacunek i zrozumienie także stanowiska „przeciwnej” strony, podkreślał, że rozumie stanowisko i obawy mieszkańców będących przeciwko tej inwestycji, ale prosił także o zrozumienie i uznanie stanowiska pozostałych mieszkańców Sołectwa którzy na te inwestycje oczekują z nadzieją czy to poprawienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, czy poprawy komunikacji na terenie tej części Gminy. Podkreślił, że nie ma obecnie możliwości innego poprowadzenia kanału odprowadzającego wody opadowe do Popradu a poruszanie się po przebudowanej drodze będzie bezpieczniejsze i wygodniejsze dla wszystkich, zarówno uczestników ruchu pieszego i samochodowego jak i dla mieszkańców, których posesje przylegają do obszaru przebudowy.

W dalszej części zebrania Mieszkańcy poruszali także następujące kwestie:

 • poprawy oznaczenia drogi gminnej prowadzącej od cmentarza parafialnego do Popradu ze ścieżka rowerową i prosili ponownie o montaż dodatkowych znaków regulacyjnych ruch w tym terenie,
 • wykoszenia terenu wzdłuż ścieżki rowerowej po stronie Popradu,
 • wykonania częściowego oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej na wysokości istniejących budynków mieszkalnych,
 • przebudowy progów spowalniających na drodze Barcice – Cyganowice (działka nr 347) na wysokości nieruchomości P. Kutaka,
 • przycięcia drzew wzdłuż drogi na Szczugliny i Drożdzówki.

Po wyczerpaniu pytań zebranie zostało zakończone.