Zebranie Wiejskie 12-09-2021 r.

W niedzielę 12.09.2021 r. w budynku świetlicy wiejskiej w Barcicach Dolnych odbyło się Zebranie wiejskie. W zebraniu oprócz mieszkańców Sołectwa uczestniczył także Zastępcy Burmistrza Starego Sącza pan Kazimierz Gizicki.

Sołtys rozpoczynając zebranie omówił wykonanie poszczególnych Budżetu Sołeckiego na 2021 r., przede wszystkim temat zmiany sposobu użytkowania budynku byłej Szkoły Podstawowej w Barcicach Dolnych na świetlicę wiejską, omówił i scharakteryzował zakres prac remontowych wykonanych dotychczas w budynku i wokół niego, przedstawił projekt „Kreatywne wakacje” realizowany w sierpniu 2021 r. obejmujący organizacje warsztatów dla dzieci w zakresie konstrukcji z klocków Lego i robotyki LEGO, które były prowadzone w budynku świetlicy wiejskiej.

Głos zabrał Zastępca Burmistrza Starego Sącza P. Kazimierz Gizicki który omówił działania i inwestycje prowadzone i przygotowywane przez Gminę dot. m.in. kanalizacji sanitarnej, inwestycji w obiekty turystyczne, oświetleń dróg gminnych, itp. Zastępca Burmistrza przedstawił także inwestycje prowadzone i planowane na terenie Barcic Dolnych i Barcic w szczególności budowę parkingu i miasteczka rowerowego w Barcicach koło Szkoły Podstawowej, planowaną przebudowę drogi krajowej oraz przebudowę ul. Granicznej w Barcicach Dolnych.

Zastępca Burmistrza poruszył także temat potoku „Przykopa”, poinformował zebranych o planowanym spotkaniu przedstawicieli Gminy Stary Sącz, P.G.W. Wody Polskie oraz właścicieli nieruchomości położonych przy w/w potoku, które jest odpowiedzią na postulaty mieszkańców i Sołtysa dot. oczyszczenia potoku i zabezpieczenia jego koryta.

W trakcie zebrania Sołtys zwrócił się do Burmistrza z wnioskiem o poprawę stanu bezpieczeństwa skrzyżowania ul. Popradzkiej z ul. Kamieniec (skrzyżowanie ze ścieżka rowerową). Podkreślił, że jest ono niewystarczająco oznaczone, co powoduje zagrożenie dla osób poruszających się tą drogą. Zaproponował wykonanie oznaczenia poziomego tego skrzyżowania, ewentualną zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu. Zgodnie z sugestiami uczestników zebrania, ścieżkę rowerową na tym odcinku, tj. od skrzyżowania ulic Kamieniec z Popradzką w Barcicach Dolnych w stronę Barcic, należałoby poszerzyć o pas dla pojazdów, które i tak tamtędy się poruszają, zwłaszcza rodzice odwożący dzieci do szkoły. Sołtys poinformował także Burmistrza o zainteresowaniu właścicieli działki nr 243 położonej w Barcicach odsprzedażą części działki na poszerzenie istniejącej drogi/ścieżki rowerowej (działka nr 243/5 w Barcicach), co przyczyniłoby się w znacznym stopniu do podniesienia bezpieczeństwa osób poruszających się tą drogą. Sołtys wnioskował także o wykonanie brakującego niewielkiego odcinka asfaltu w Barcicach od ścieżki rowerowej w stronę Rezydencji Las Vegas co ułatwiłoby poruszanie się tą drogą.

Sołtys dopytywał także Burmistrza o stan zaawansowania działań dotyczących:

– wymiany progu spowalniającego na ul. Wiejskiej koło posesji Pana Kutaka,

– przebudowy DK 87 oraz ul. Granicznej w Barcicach Dolnych,

– dokończenia kompleksu sportowego w Barcicach Dolnych, (tj. wykonania oświetlenia i monitoringu istniejących obiektów oraz budowy boiska do piłki nożnej),

– budowy przedszkola w Barcicach bądź Barcicach Dolnych

– wytyczenia przebiegu obwodnicy Barcic i Barcic Dolnych (w związku z pismem w tej sprawie skierowanym do Pana Burmistrza przez Sołtysów i Radnych z naszego terenu).

W odpowiedzi na te pytania Burmistrz stwierdził, iż próg spowalniający na ulicy Wiejskiej powinien być wymieniony jeszcze w tym roku. Jeśli chodzi o przebudowę DK 87 Burmistrz podkreślał duży i istotny dla mieszkańców Barcic i Barcic Dolnych zakres planowanych prac, przede wszystkim tych dotyczących wykonania kanalizacji burzowej Gościńca i odwodnienia terenów przyległych oraz wykonania obustronnego chodnika wzdłuż DK 87 w Barcicach Dolnych. Prace związane z przebudową ul. Granicznej są na etapie projektowym, konsultacji, uzyskiwania pozwolenia na budowę. W odpowiedzi na pytania mieszkańców Burmistrz potwierdził, że w drodze zostanie także umieszczony wodociąg uwzględniający przyłącza przyszłych mieszkańców ul. Zielonej.

Jeśli chodzi o wytyczenie przebiegu i przyszłą budowę obwodnicy Barcic i Barcic Dolnych Burmistrz podkreślał, że budowa obwodnicy nie jest zadaniem Gminy, podkreślał także odległą perspektywę wykonania takiej inwestycji podkreślając, że tematem na dziś jest przebudowa DK 87. Zarówno Sołtys jak i mieszkańcy przyznając rację Burmistrzowi podnosili konieczność już dziś zabiegania o budowę obwodnicy, konieczność wyznaczenia tzw. korytarza, terenu którędy ta droga mogłaby biec, wskazując tereny począwszy od śmietnika na Piaskach poprzez Cyganowice, Barcice Dolne, Barcice od strony Facimiechu aż do przejścia w istniejąca DK87. Sołtys podkreślał „wiemy, że budowa obwodnicy realnie to temat za 10-15 lat, ale jeśli nie podejmiemy go teraz to ta perspektywa w najlepszym wariancie odsunie się w czasie, albo nic z tego nie wyjdzie”. Sołtys przypomniał Burmistrzowi także, że do Gminy wpłynęło ostatnio pismo w tej sprawie podpisane przez wszystkich Barcickich Radnych oraz Sołtysów Barcic, Barcic Dolnych i Woli Kroguleckiej z prośbą, wnioskiem o zabieganie i podjęcie przez Burmistrza Starego Sącza działań w tej sprawie. Burmistrz przyznał, że zadaniem Gminy w tym temacie jest wytyczenie korytarza i zabieganie o tą inwestycję które w perspektywie czasu jest potrzebna i nieodzowna i takie poparcie i działania obiecał.

Odnosząc się do kwestii dokończenia kompleksu sportowego, Burmistrz rozróżnił dwa zadania: budowę boiska do piłki nożnej i oświetlenia, podkreślając iż należałoby się deklarując ewentualne wykonanie jednej z nich.

Odpowiadając na pytanie dotyczące budowy przedszkola w Barcicach, burmistrz podkreślił fakt budowy obecnie przez Gminę dwóch takich placówek oraz powstawanie niezależnie od tego placówek prywatnych, wskazując także zmniejszającą się liczbę dzieci (niż demograficzny). Mieszkańcy podkreślali duża liczbę nowych domów, młodych rodzin, oraz dzieci w Barcicach i Barcicach Dolnych oraz fakt, że istniejące dwa przedszkola są niewystarczające a rodzice są zmuszeni wozić dzieci „po całej okolicy”. Sołtys przypominał poparcie pomysłu przedszkola przez Sołtysów i wszystkich Barcickich Radnych oraz wyrażoną w trakcie XXXIII Sesji Rady Miejskiej przychylność Burmistrza Jacka Lelka dla tego pomysłu. Burmistrz Gizicki przyznał zgromadzonym rację podnosząc jednocześnie argument dotyczący braku odpowiedniego miejsca na taki obiekt w Barcicach i Barcicach Dolnych. Mieszkańcy zaproponowali lokalizacje przedszkola na działce nr 443/4 w Barcicach Dolnych (ul. Zielona, teren byłej przepompowni), lub w miejscu planowanego boiska do piłki nożnej w planowanym kompleksie sportowym. Burmistrz uznał proponowane lokalizacje bardzo dobre wręcz idealne na budowę niewielkiego dwuoddziałowego przedszkola (podobnego do budowanego obecnie w Przysietnicy), przy czym w przypadku działki przy ul. Zielonej istniałaby konieczność dokupienia gruntu i powiększenia terenu przeznaczonego pod budowę, natomiast działka w kompleksie sportowym byłaby jego zdaniem idealna pod tą inwestycję. Apelował do zebranych aby zastanowili się nad tą drugą lokalizacją i pomysłem, wskazując, iż ta inwestycja byłaby mniej uciążliwa niż boisko do piłki nożnej, a bliskość placu zabaw i obiektu sportowego jest dodatkowym argumentem za budową przedszkola w tym miejscu. Sołtys podsumowując ten temat przyznał, że budowa takiego obiektu jest istotna z punktu widzenia mieszkańców, poparł pomysł zgłoszony przez mieszkańców i zaapelował do Burmistrza o podjecie działań mających na celu szybką realizacje tego pomysłu i budowę dwuoddziałowego przedszkola na działce gminnej nr 173 w Barcicach, na terenie planowanego boiska do piłki nożnej, apelując jednocześnie o wykonanie oświetlenia i monitoringu pozostałej części kompleksu sportowego (w oparciu o wykonany w zeszłym roku z funduszu sołeckiego projekt).

W trakcie zebrania dokonano zmian w budżecie sołeckim na 2021 r., dokonując doprecyzowania brzmienia pkt 1 wniosku zebrania wiejskiego z dnia 20.09.2020 r. dot podziału środków funduszu sołeckiego na 2021 r. oraz przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych zapisanych na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (wykorzystano 267 zł. z planowanych 2500 zł.). Kwota 2.233 zł. została przesunięta na: przedsięwzięcie: „zmiana sposobu użytkowania budynku byłej Szkoły Podstawowej w Barcicach Dolnych na świetlicę wiejską oraz zakup wyposażenia i materiałów”.

Zebrani na spotkaniu mieszkańcy przyjęli także zaproponowany przez Sołtysa i Radę Sołecką podział funduszu sołeckiego na 2022 r., obejmujący następujące przedsięwzięcia:

  • pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Barcicach Dolnych 24.500 zł
  • projekt oświetlenia ulicznego oraz zakup materiałów, wynajem sprzętu do utrzymania dróg gminnych na terenie sołectwa 17.000 zł
  • organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców 3.000 zł
  • zakup wyposażenia dla obiektu sportowego w Barcicach 1.000 zł
  • zakup umundurowania bojowego i wyposażenia osobistego dla młodzieżowej drużyny pożarniczej O.S.P. w Barcicach 1.000 zł
  • zakup książek dla PiM-G.B.P. w Starym Sączu – Filia w Barcicach 1.091,80 zł
  • zakup strojów i wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Barcicach 1.000 zł
  • zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Barcicach na zajęcia pozalekcyjne 500 zł

Na zakończenie Sołtys omówiła także sprawy bieżące m.in.: remontu kapliczki k. cmentarza parafialnego, Sołtys zgłaszał Burmistrzowi brak znaków ostrzegawczych przy progach spowalniających, przy ul. Popradzkiej, ul. Zielonej i ul. Granicznej (brak łącznie 4 znaków).

Mieszkańcy podnosili także kwestie:

– udrożnienia przepustu na potoku Przykopa na Stawkach, zamulonego po ostatnich opadach,

– interwencji w PKP PLK w związku z wyregulowaniem poziomu sygnału ostrzegającego o zbliżającym się pociągu na przejeździe kolejowym na ul. Stawki k. Pana Urbana,

– poprawy oznaczenia drogi rowerowej w Barcicach Dolnych, na skrzyżowaniach z ul. Graniczną oraz ul. Popradzką

Po wyczerpaniu pytań prowadzący zebranie Sołtys zamknął zebranie, podziękował wszystkim za przybycie.