XXXVII Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu

We wtorek 31sierpnia 2021 r. miało miejsce XXXVII posiedzenie Rady Miejskiej Starego Sącza. W trakcie sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek przedstawił i podsumował działania prowadzone przez Gminę od ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej. Burmistrz poinformował m.in. o pracach projektowych dotyczących budowy mostku na potoku przysietnickim w Barcicach na Sapieńcu, projektowaniu drogi gminnej w Barcicach Dolnych do Popradu (ul. Graniczna), drogi przez Pasy Leśne w Cyganowicach. Burmistrz informował także, że DDKiA prowadzić będzie w najbliższych dniach remont nawierzchni chodnika na odcinku w Barcicach wzdłuż cmentarza na odcinku 220 m. W trakcie sesji Radni miejscy dokonali przesunięć w budżecie Starego Sącza na 2021 r. w wysokości 700 tys. zł na dodatkowe prace przy budowanym w Starym Sączu na Górze Miejskiej „Leśnym Molo”. Środki te zostały przesunięte z puli przeznaczonej w budżecie na gospodarkę wodną i wykonywanie kanalizacji. Burmistrz Pan Jacek Lelek mimo pytań ze strony Radnych, m.in. Radnej Pani Małgorzaty Tokarczyk czy Radnego Pana Grzegorza Farona, o zakres i przedmiot prac, które zostaną wykonane za ww. środki nie udzielił odpowiedzi czego mają dotyczyć ww. prace. Jedynie w lakoniczny sposób stwierdził, że są to konieczne prace do zwiększenia bezpieczeństwa przyszłych użytkowników budowanej ścieżki w koronach drzew. W trakcie sesji Radni Rady Miejskiej przyjęli nowe, wyższe stawki podatków od nieruchomości, które będą obowiązywać w 2022 r. Podatki wzrosną o 8 procent i przedstawiają się następująco:

wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł, od 1m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior

i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,36 zł , od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz.1398 oraz z 2019 r. poz. 730) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł, od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,85 zł, od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,35 zł, od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł, od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł, od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -5,79 zł , od 1m2 powierzchni użytkowej,

f) od wartości budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.