XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA

W środę 17.06.2020 r. miała miejsce XXIII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in., że Dyrekcja Generalna Dróg Krajowych i Autostrad dokonała wyboru wariantu planowanej przebudowy DK87 w Barcicach i w Barcicach Dolnych wybierając wariant A. Celem przebudowy ww. drogi jest poprawa przejezdności i warunków bezpieczeństwa na drodze. Dokonując wyboru Inwestor kierował się opinią mieszkańców. Przypomnijmy, że za wyborem tego wariantu opowiedziała się w przeprowadzonych badaniach ankietowych największa grupa mieszkańców (144 osoby). Burmistrz przypomniał, że władze Gminy opowiadały się za innym wariantem przebudowy tej drogi, zakładającym budowę ronda w centrum Barcic. Podkreślił jednak, że przyjęta koncepcja zawiera wiele elementów istotnych z punktu widzenia mieszkańców miejscowości, przez które przebiega ta droga. Najważniejsze wydaje się wykonanie odwodnienia całej drogi na terenie Barcic i Barcic Dolnych, biegnącego po obu stronach drogi. Wody opadowe z terenu drogi krajowej zostaną odprowadzone do Popradu pięcioma kanałami, kolektorami odwadniającymi. Dwoma istniejącymi oraz trzema nowo projektowanymi, wybudowanymi w ramach tego zadania. Pierwszy – odprowadzający wodę z nowo projektowanego odcinka drogi, mającego na celu wyprostowanie niebezpiecznych zakrętów w Barcicach. Drugi – wykonywany obecnie, położony w drodze powiatowej koło Szkoły Podstawowej w Barcicach. Trzeci – najbardziej oczekiwany przez mieszkańców, wykonany będzie wzdłuż drogi granicznej w Barcicach Dolnych, co będzie się wiązało z koniecznością całkowitej przebudowy ww. drogi. Burmistrz podkreślił, że wszystkie te kolektory są obliczone i projektowane tak, aby odprowadziły wody opadowe z terenów drogi krajowej i terenów przyległych, ale także w przyszłości wody z terenu za torem kolejowym. Przyjęta koncepcja zakłada także: likwidację niebezpiecznych zakrętów w Barcicach poprzez wykonanie nasypu i budowę na nim nowej drogi omijającej feralne zakręty, budowę chodnika w Barcicach Dolnych, przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową na Przysietnicę, przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową na Wolę Krogulecką, przebudowę wszystkich istniejących skrzyżowań na terenie Barcic i Barcic Dolnych. Wybrano wariant, w którym nie będzie wykonane rondo, ani na wysokości zjazdu na Przysietnicę ani w centrum Barcic. Zamiast tego w centrum wsi zostanie wykonany dodatkowy lewoskręt do zjazdu w kierunku Woli Kroguleckiej. Zlikwidowane zostanie istniejące obecnie przejście dla pieszych a droga w tym miejscu zostanie poszerzona do trzech pasów. Pasy dla pieszych zostaną przeniesione na wysokość wyjazdu z parkingu kościelnego, a obecny przystanek autobusowy zostanie przeniesiony sprzed plebani na wysokość „Wikarówki”.

Burmistrz oświadczył, że skończył się czas dyskusji, wybrano wariant przebudowy a teraz przystąpiono do opracowania szczegółowego projektu przebudowy i uzyskania niezbędnych pozwoleń. Przyjęcie wariantu nie jest jeszcze jednoznaczne z ostatecznym dokonaniem przebudowy, zarówno w interesie władz Gminy jak i wszystkich mieszkańców jest dopilnowanie, aby planowane prace zostały wykonane a zakładane cele przebudowy zostały osiągnięte.

Kolejnym tematem, związanym z przebudową DK87, jest wykonanie kolektora odwadniającego w ciągu drogi granicznej w Barcicach Dolnych. Burmistrz poinformował, że na dzień 01.07.2020 r. ustalono termin wyznaczenia geodezyjnego zakresu przebudowy drogi. Jednocześnie mając na uwadze obawy i wątpliwości mieszkańców co do zakresu przebudowy drogi zorganizowane zostanie spotkanie z zainteresowanymi właścicielami działek, których ten temat dotyczy. Burmistrz podkreślił, że zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu linie rozgraniczające przedmiotowej drogi są określone jako 8 metrów. W opracowanym projekcie przebudowy drogi największa ingerencja w przyległe działki to 3 metry. „Zwracamy uwagę na interes poszczególnych mieszkańców, ale kierujemy się także interesem społecznym” – podkreślił Burmistrz. Planowana droga na odcinku od Popradu do Zielonej drogi będzie miała szerokość 3,5 metra, z pewnymi poszerzeniami, zatoczkami umożliwiającymi wyminiecie się pojazdów, na odcinku od Zielonej drogi do drogi przez wieś szerokość 5 metrów plus obustronne pobocza po 0,75 metra, na odcinku od drogi przez wieś do drogi krajowej droga szerokości 5 metrów plus chodnik szerokości 2 metrów (minimalna dopuszczalna przepisami szerokość) oraz pobocze 0,75 metra. Tak więc na żadnym odcinku nie przekracza zapisanych w planie przestrzennym 8 metrów. Burmistrz podkreślił, że jest świadomy problemów i wątpliwości związanych z przedstawionym projektem, ale nie ma innej możliwości by wybudować tę drogę w sposób bezpieczny i perspektywiczny ze względu na rozwój miejscowości.

Burmistrz poinformował, że zakupiony zostanie przez Gminę specjalistyczny dron który będzie użytkowany do patrolowania terenu gminy i analizowania, składu spalin emitowanych z pieców CO.

Na sesji głos zabierała także Radna Małgorzata Tokarczyk wyrażając swoje zaniepokojenie związane z wybranym wariantem przebudowy DK87, a zwłaszcza brakiem ronda w centrum Barcic, podkreślając, że wybrano wariant najlepszy, ale ze względu na kierowców poruszających się drogą, a nie mieszkańców wsi. Zwróciła się także z wnioskiem o zaplanowanie na przebudowywanej drodze fotoradarów, apelowała także do Burmistrza o jak najszybsze podjecie prac zmierzających do wybudowania obwodnicy Barcic i Barcic Dolnych.