Wydawanie Kart Mogilnych

Od dnia 12 września br. Komitet Opieki i Rozbudowy Cmentarza Parafialnego w Barcicach będzie wydawał „Karty Mogilne” upoważniające do dysponowania miejscem pochówku na cmentarzu parafialnym w Barcicach.

Karty Mogilne będą wydawane przez członków Komitetu od poniedziałku do piątku w godz.: od 18.00 do 20.00 w Świetlicy Wiejskiej w Barcicach Dolnych, przy ul Wiejskiej 57.

Do wystawienia Karty Mogilnej niezbędne są dane osoby (tzw. Dysponenta Grobu), tj. imię nazwisko, adres zamieszkania i telefon kontaktowy.

Przy odbiorze Karty Mogilnej będzie możliwość uiszczenia ofiary porządkowej w wysokości 100 zł za 2022 r., a także uregulowania innych opłat związanych z użytkowaniem miejsc pochówku przez osoby zainteresowane.

Barcicki cmentarz został już zinwentaryzowany i podzielony na sektory, a każde miejsce grzebalne ma swój indywidualny numer porządkowy. Kolejnym krokiem będzie ustalenie właściciela/dysponenta grobu (wystawienie Karcie Mogilnej). Do Karty Mogilnej przyporządkowane jest zdjęcie, które w przyszłości będzie można udostępnić w internetowej wyszukiwarce grobów.

Na ostatnim spotkaniu członkowie Komitetu wraz z Księdzem Proboszczem oprócz podjęcia decyzji o wysokości ofiary porządkowej, podjęli decyzję o zaadoptowaniu byłej kostnicy cmentarnej na kaplicę przedpogrzebową wyposażoną w chłodnię do przechowywania zwłok. W ostatnim czasie na cmentarzu została skoszona trawa oraz naprawiona studnia. W najbliższym dniach zostaną zamontowane oznaczenia sektorów, które ułatwią identyfikację miejsc pochówku oraz zostanie naprawiony mur cmentarny.

Komitet Opieki i Rozbudowy Cmentarza Parafialnego informuje także, iż trwają prace nad pozyskaniem terenu w celu powiększenia obecnego cmentarza oraz opracowaniem projektu nowego cmentarza za Popradem.

Komitet przypominamy o przestrzeganiu Regulaminu przez osoby i firmy wykonujące prace i czynności na naszym cmentarzu parafialnym i prosi o stosowanie się do wytycznych zawartych w tym Regulaminie, a w szczególności do informowania Zarządcy Cmentarza, którym z ramienia Parafii jest Komitet Opieki i Rozbudowy Cmentarza Parafialnego o wszelkich pracach budowlanych oraz czynnościach wykonywanych na terenie cmentarza oraz regulowaniu należności wynikających z załącznika nr 1 do w/w Regulaminu, określającego wysokość opłat związanych z użytkowaniem i funkcjonowaniem cmentarza.

Wszystkie ofiary związane z użytkowaniem cmentarza są w całości przeznaczone na jego utrzymanie i ewentualną rozbudowę.

Przypominamy, że wszelkie informacje, druki wpłat, numer konta bankowego oraz Regulamin znajdują się w zakładce – CMENTARZ na stronie naszej parafii https://parafiabarcice.pl oraz u członków Komitetu.