Dofinansowanie wymiany pieców c.o.

Urząd Miejski w Starym Sączu informuje, że istnieje możliwość uzyskania dotacji na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na kotły gazowe.  Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym w budynku, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 5000 zł.  Kosztami kwalifikowanymi są: demontaż starego kotła, zakup i montaż nowego kotła.

O przyznaniu dotacji decyduje kolejność wpływu wniosków do urzędu. Liczba rozpatrzonych wniosków jest uzależniona od wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy.

Rozliczenie dotacji musi nastąpić najpóźniej do końca listopada 2020 roku.

Krok po kroku do dofinansowania:
1. Złożenie wniosku o dotację (złożenie wniosku nie oznacza przyznania dotacji!!!)
2. Rozpatrywanie wniosków.
3. Podpisanie umowy o dotację z gminą Stary Sącz (umowa gwarantuje przyznanie dotacji). Przeprowadzenie inwestycji przed podpisaniem umowy o dotację z Gminą skutkuje brakiem refundacji poniesionych kosztów.
4. Realizacja inwestycji (Inwestor wybiera wykonawcę, likwiduje stare źródła ciepła, dokonuje zakupu nowego kotła)
5. Zapłata należności wykonawcy przez Inwestora za wykonanie inwestycji.
6. Inwestor gromadzi niezbędne do rozliczenia dokumenty – określone w regulaminie. Brak któregokolwiek dokumentu skutkuje niemożnością rozliczenia inwestycji.
7. Inwestor składa wniosek o rozliczenie dotacji wraz z kserokopiami dokumentów w terminie określonym w umowie.
8. Gmina przelewa środki na konto bankowe wskazane przez Inwestora.

Kontakt:
Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz
Referat Ochrony Środowiska, tel. 18 446 02 70 wew. 148

Załączniki:
– Wniosek o podpisanie umowy na udzielenie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła.pdf
– Zgoda pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji.pdf
– Oświadczenie właściciela nieruchomości o zapewnieniu trwałości nowego źródła ciepła.pdf;
– Oświadczenie o braku możliwości przyłączenia do sieci gazowej.pdf
– Wniosek o wypłatę dotacji.pdf