Świadczenie StaryDobrySącz

Lokalny Program Osłonowy „StaryDobrySącz” to wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Stary Sącz w ponoszeniu zwiększonych wydatków na cele bytowe.

1. Świadczenie „StaryDobrySącz” skierowane jest do:
a) osób, które w dniu składania wniosku o świadczenie „StaryDobrySącz” osiągnęły co najmniej 75 rok życia, lub
b) osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

2. Świadczenie „StaryDobrySącz” przysługuje osobie wymienionej w pkt 1 jeżeli jednocześnie:
᠆ dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 1051,50 zł lub odpowiednio dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 792 zł.;
᠆ wydatki na cele bytowe przekraczają miesięcznie kwotę 200 zł (na osobę samotnie gospodarującą albo rodzinę)

3. Wysokość świadczenia „StaryDobrySącz” na osobę, o której mowa w pkt 1 wynosi 60 zł jednorazowo. 

Pod uwagę brane są dochody netto (bez składek społecznych, zdrowotnych, podatku, płaconych alimentów) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca składania wniosku. Najczęściej występujące dochody to: zatrudnienie, emerytura, renta, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne (500+ nie wlicza się do dochodu)

Wniosek o świadczenie StaryDobrySącz