Kontrola kompostowników…

Burmistrz Starego Sącza informuje, że w terminie od 5 do 30 października br. upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu rozpoczną systematyczne kontrole przydomowych kompostowników na terenie całej gminy.

Weryfikowane będzie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów. Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a:

-nie posiada kompostownika przydomowego,

-nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

-uniemożliwia osobom upoważnionym dokonanie oględzin nieruchomości

wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z wyżej wymienionych przesłanek.

Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.