XX SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA

W dniu 2 marca 2020 r. miała miejsce XX sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie sesji Z-ca Burmistrza Starego Sącza Pan Kazimierz Gizicki poinformował m.in. o fakcie złożenia przez Gminę wniosków do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie dotyczących wykonania czterech tzw. dróg „rolniczych” na terenie Gminy Stary Sącz. Projekty dotyczą wykonania dróg: Gaboń – na Wilkówkę, Moszczenica Niżna – na Pustki, Popowice – do Owsianki i Barcice – na Wierchy. W przypadku Barcic remont obejmował będzie wykonanie nowej nakładki asfaltowej na istniejącej drodze na odcinku od zjazdu w stronę Krzyża w kierunku Strzębiołek.

W trakcie sesji Radni podjeli m. inn Uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na pytanie Radnej Małgorzaty Tokarczyk dotyczące wyborów wariantu przebudowy drogi krajowej DK87 w Barcicach Burmistrz odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma wiedzy, który wariant przebudowy będzie wybrany. Prawdopodobnie w marcu odbędzie się spotkanie w Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w trakcie którego zostanie wybrany wariant przebudowy. Burmistrz poinformował także, że Gmina będzie zabiegać o pozyskanie środków na przebudowę drogi granicznej w Barcicach Dolnych tak aby prace te wykonać w 2021 r.