XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA

W środę 27.05.2020 r. miała miejsce XXII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. Sesja Rady Miejskiej odbyła się bez udziału sołtysów i przewodniczących osiedli. W trakcie sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in. o uzyskaniu przez Gminę dofinansowania w wysokości 100 tys. zł na remont tzw. dróg rolniczych. Gmina starała się o dofinansowanie dla pięciu projektów, udało jej się uzyskać dofinansowanie do remontu dwóch, tj. w Moszczenicy Niżnej – droga na Pustki oraz w Popowicach – droga do Owsianki. Przetargi na wykonanie powyższych remontów zostały już ogłoszone.

Burmistrz poinformował również, iż ku zakończeniu zbliżają się prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w Starym Sączu, do końca czerwca zakończą się prace związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej drogi. Ponadto, na działce położonej na Piaskach, pomiędzy składowiskiem odpadów komunalnych, a wytwórnią mas bitumicznych, wybudowana będzie nowa siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu. Realizacja tej inwestycji nie będzie obciążać budżetu Gminy, będzie realizowana przez gminną spółkę – Zakład Składowania Odpadów, ze środków własnych lub z zaciągniętego kredytu.

Burmistrz poinformował, że w dalszym ciągu można się starać o dofinansowanie kosztów wymiany pieca C.O., na ten cel w roku bieżącym przeznaczono 500 tys. zł z czego wydatkowano już 255 tys. zł.

Zakończyły się prace projektowe dotyczące wykonania parkingu naprzeciwko Szkoły w Barcicach. Złożone zostały dokumenty dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę, niestety prawdopodobnie termin wykonania inwestycji nie zostanie dotrzymany. Zakończona została także rozbudowa Szkoły Podstawowej w Barcicach, inwestycja została odebrana, obecnie trwa wyposażanie obiektu.

Rada Miejska podjęła m.in. uchwałę intencyjną o zamiarze przystąpienia do budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Cyganowicach. Budynek będzie mieć powierzchnie 1,5 tys metrów kwadratowych. Zgodnie z podjętą uchwałą Burmistrz Jacek Lelek wystąpi z wnioskiem do ministerstwa o dofinansowanie tej budowy kwotą w wysokości 2,6 mln złotych. Planowany obiekt będzie pełnił aż 3 funkcje. Pierwsza funkcja to centrum opiekuńczo-mieszkalne dla 20 osób niepełnosprawnych. Druga funkcja to rozbudowa dotychczasowego Środowiskowego Domu Samopomocy o piętro i dodatkowe skrzydło. Trzecia funkcja to budowa dużej kuchni, która przejmie obowiązki kuchni zewnętrznej dla innych jednostek na terenie gminy. Obecnie analogiczna kuchnia zbiorcza istnieje w przedszkolu gminnym w Starym Sączu i obsługuje ona 6 szkół z terenu Gminy Stary Sącza. Budowa dodatkowej dużej kuchni jest konieczna do rozszerzenia na pozostałe szkoły na terenie Gminy możliwości serwowania posiłków dla uczniów. Zgodnie z zapewnieniami Burmistrza poza możliwością pozyskania dofinansowania budowy, w przyszłości będzie także możliwość pozyskania comiesięczne dofinansowanie opieki z budżetu państwa, nawet w wysokości do 5 tysięcy miesięcznie na każdą osobę niepełnosprawną.

Radna Małgorzata Tokarczyk skierowała do Burmistrza zapytanie dotyczące przebudowy drogi krajowej nr 87, pytała także o termin organizacji spotkania z mieszkańcami Barcic Dolnych dot. przebudowy drogi granicznej, prosiła również o poprawę oznaczenia trasy rowerowej w Barcicach i Barcicach Dolnych i wskazania po których odcinkach mogą poruszać się tylko rowery, a po których może odbywać się normalny ruch samochodowy. W odpowiedzi Burmistrz oświadczył, ze w temacie przebudowy drogi krajowej nr 87 nadal nic nie wiadomo. Zapewnił, ze zleci poprawę oznaczenia ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż Popradu. Burmistrz oświadczył, że nieznany jest jeszcze termin spotkania z mieszkańcami dot. przebudowy drogi granicznej, ale zadeklarował, że Gmina będzie rozmawiała z wykonawcą projektu i zastanowi się nad forma organizacji spotkania z zainteresowanymi osobami.