Zmiana nazwy ul. Wygon

Na ostatnim Zebraniu Wiejskim Sołectwa Barcice Dolne w dniu 18 września 2022 r. mieszkańcy debatowali nad wnioskiem złożonym przez mieszkańców ul. Wygon z Barcic Dolnych i Barcic, dotyczącym zmiany nazwy tej ulicy na ul. Orzechową.

Sołtys poinformował zebranych, że od Urzędu Miejskiego w Starym Sączu wpłynęło pismo adresowana na Sołtysa Barcic Dolnych, dotyczącego zmiany nazwy ul. Wygon na ul. Orzechową. W treści pisma autorzy, mieszkańcy ul. Wygon z Barcic Dolnych i Barcic podnoszą, iż nazwa Wygon im się nie podoba i w demokratycznym głosowaniu dokonali wyboru nowej nazwy ul. Orzechowa.

Do pisma dołączono listę podpisów osób popierających ww. zmianę.

Wnioskodawcy zwracają się z prośba do Sołtysa i Rady Sołeckiej o złożenie wniosku do Rady Miejskiej w Starym Sączu o zmianę Uchwały nr XXVIII/512/2020 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Barcice Dolne przyjętej na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 7 grudnia 2020 roku w zakresie zmiany nazwy ulicy Wygon na ulicę Orzechową.

Sołtys przypomniał zebranym proces nadawania i ustalania nazw ulic w sołectwie oraz zasady i założenia jakimi kierowano się przy ustalaniu nazw ulic. W pierwszej kolejności były to nazwy zwyczajowe i historyczne występujące w naszej miejscowości. Konsultacje nazw ulic trwały przez okres 2 lat.

Sołtys poinformował również zebranych, że organem władnym do zmiany nazwy ulicy na terenie sołectwa jest Rada Miejska w Starym Sączu.

Pop przeprowadzeniu dyskusji odbyło się głosowanie nad zmianą dotychczasowej nazwy ul. Wygon na ul. Orzechową.

W głosowaniu jawnym zebrani nie poparli propozycji zmiany nazwy ulicy Wygon na ul. Orzechową.

Uchwała po odczytaniu została odrzucona wynikiem głosów:

„za zmiana nazwy” – 0 uczestników zebrania;

„przeciw zmianie nazwy” – 11 uczestników zebrania;

„wstrzymało się od głosu” – 17 uczestników zebrania.