Zebranie Wiejskie – 18.09.2022 r.

W dniu 18.09.2022 r. w budynku świetlicy wiejskiej w Barcicach Dolnych odbyło się Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Barcice Dolne. W zebraniu oprócz mieszkańców uczestniczył również Burmistrz Starego Sącza p. Jacek Lelek oraz Radna Rady Miejskiej w Starym Sączu p. Małgorzata Tokarczyk.

Na początek Sołtys przypomniał podział budżetu sołeckiego na 2022 r., omówił stopień zaawansowania poszczególnych pozycji budżetu na 2022 r. W szczególności przedstawił temat wykonania projektu oświetlenia ul. Kamieniec w Barcicach Dolnych, doposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Barcicach Dolnych, pobrania potoku Przykopa w Barcicach Dolnych oraz montażu oświetlenia i kamer monitoringu kompleksu sportowego w Barcicach Dolnych.

Sołtys przedstawił projekty adresowane do mieszkańców sołectwa, realizowane w budynku świetlicy wiejskiej w Barcicach Dolnych w 2022 r. takie jak: „Kreatywne Wakacje 2022”, „Kawiarenka Senioralna” „Kreatywne rękodzieło – warsztaty z filcowania dla mieszkańców”.

Następnie głos zabrał Burmistrz Starego Sącza P. Jacek Lelek który omówił działania i inwestycje prowadzone i przygotowywane przez Gminę dot. terenu Miasta i Gminy Stary Sącz, ale także bezpośrednio Barcic Dolnych i Barcic.

Odpowiadając na pytania mieszkańców odniósł się również do planowanej przebudowy drogi krajowej DK 87 oraz przebudowy ul. Granicznej w Barcicach Dolnych.

Mieszkańcy zwracali się do Burmistrza z wnioskiem o poprawę stanu bezpieczeństwa skrzyżowania ul. Popradzkiej z ul. Kamieniec (skrzyżowanie ze ścieżka rowerową). Podkreślali, że jest ono niewystarczająco oznaczone, co powoduje zagrożenie dla osób poruszających się tą drogą.

Podnosili problem planowanej przez PGNiG przebudowy/wymiany sieci gazowej biegnącej wzdłuż ul. Wiejskiej, terenem ogródków przydomowych, prosząc o interwencję i przesunięcie ww. sieci pod pobliski chodnik.

Sołtys wnioskował do Burmistrza o podjęcie działań w zakresie:

– wymiany progu spowalniającego na ul. Wiejskiej przy posesji Pana Kutaka,

– wymiany asfaltu na ul. Wiejskiej,

– zaprojektowania i wykonania przebudowy, poszerzenia ul. Zielonej.

Mieszkańcy wskazywali również konieczność budowy przedszkola publicznego w Barcicach lub Barcicach Dolnych, argumentując to niewystarczającą ilością miejsc w dwóch prywatnych przedszkolach działających na terenie Barcic.

W odpowiedzi Burmistrz stwierdził że myślał , iż próg spowalniający na ulicy Wiejskiej jest już wymieniony, zadeklarował przyjrzenie się tematowi, odpowiadając na pytanie dotyczące budowy przedszkola publicznego w Barcicach, Burmistrz przyznał, że nie miał wiedzy że problem niewystarczającej liczby miejsc przedszkolnych jest tak duży, zadeklarował dołożenie wszelkich starań i podjęcie działań w kierunku budowy budynku przedszkola w Barcicach, jednocześnie nie był w stanie określić kiedy plany te uda się zrealizować.

W nawiązaniu do omawianego wcześniej budżetu na 2022 r. Sołtys przedstawił propozycję zmiany w budżecie sołeckim na 2022 r. wynikającej z faktu nie wykorzystania w pełni kwoty przeznaczonej na wykonanie projektu oświetlenia ul. Kamieniec (projekt okazał się mniej kosztowny).

Sołtys zgodnie z ustaleniami przyjętymi w dniu 13.09.2022 r. w trakcie zebrania Rady Sołeckiej, zaproponował przesunięcie niewykorzystanej kwoty w wysokości 4.545 zł. z pozycji: „projektowanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej na terenie sołectwa” na zadanie „usługi remontowe przy drogach gminnych” przedmiotowa usługa ma dotyczyć osunięcia pni pozostałych po osunięci lip przy ul. Popradzkiej na wysokości Cmentarza Parafialnego.

Po omówieniu przez Sołtysa tematu odbyła się dyskusja nad zaproponowaną zmianą. W głosowaniu zebrani jednogłośnie poparli propozycję zmian budżetu sołeckiego na 2022 r. zaproponowaną przez Sołtysa i Radę Sołecką. Pozostałe pozycje budżetu sołeckiego na 2022 r. pozostają bez zmian.

Sołtys przedstawił projekt podziału funduszu sołeckiego na 2023 r., przyjęty w dniu 13.09.2022 r. w trakcie zebrania Rady Sołeckiej, obejmujący następujące przedsięwzięcia przewidziane do wykonania na obszarze Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Po omówieniu przez Sołtysa poszczególnych pozycji i dyskuścji na ten temat, w głosowaniu zebrani poparli propozycję podziału środków budżetu sołeckiego na 2023 r. zaproponowaną przez Sołtysa i Radę Sołecką.

Zebranie wiejskie na wniosek Sołtysa podjęło także uchwałę skierowaną do Burmistrza Starego Sącza Pana Jacka Lelka dotycząca wykonania obwodnicy Barcic Dolnych.

Sołtys poinformował również zebranych iż od Urzędu Miejskiego w Starym Sączu wpłynęło pismo adresowana do Sołtysa Barcic Dolnych, dotyczącego zmiany nazwy ul. Wygon na ul. Orzechową. W treści pisma autorzy, mieszkańcy ul. Wygon z Barcic Dolnych i Barcic podnoszą, iż nazwa Wygon im się nie podoba i w demokratycznym głosowaniu dokonali wyboru nowej nazwy ul. Orzechowa. Do pisma dołączono listę podpisów osób popierających ww. zmianę. Wnioskodawcy zwracają się z prośba do Sołtysa i Rady Sołeckiej o złożenie wniosku do Rady Miejskiej w Starym Sączu o zmianę Uchwały nr XXVIII/512/2020 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Barcice Dolne przyjętej na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 7 grudnia 2020 roku w zakresie zmiany nazwy ulicy Wygon na ulicę Orzechową.

Sołtys przypomniał zebranym proces nadawania i ustalania nazw ulic w sołectwie oraz zasady i założenia jakimi kierowano się przy ustalaniu nazw ulic. W pierwszej kolejności były to nazwy zwyczajowe i historyczne występujące w naszej miejscowości. Konsultacje nazw ulic trwały przez okres 2 lat.

Sołtys poinformował zebranych, iż organem władnym do zmiany nazwy ulicy na terenie sołectwa jest Rada Miejska w Starym Sączu.

Po omówieniu przez Sołtysa wniosku odbyła się dyskusja oraz głosowanie nad zgłoszoną zmianą. W głosowaniu jawnym zebrani nie poparli propozycji zmiany nazwy ulicy Wygon na ul. Orzechową. Uchwała po odczytaniu została odrzucona wynikiem głosów:

W dalszej części zebrania Mieszkańcy poruszali także inne kwestie związane z funkcjonowaniem sołectwa Barcice Dolne, po wyczerpaniu tematów i pytań zebranie zostało zakończone.