XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA

We wtorek 30.06.2020 r. miała miejsce XXIV sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in., o otrzymaniu w ramach rządowej „Tarczy dla Samorządów”, pomocy finansowej. Gminy naszego regionu otrzymały pomoc finansową w wysokości blisko 40 milionów złotych. Do starosądeckiej kasy wpłynie 6 milionów 700 tysięcy złotych. Dzięki Tarczy dla Samorządów, gminy i powiaty otrzymują dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji. Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na inwestycje, dzięki którym poprawi się jakość życia mieszkańców. Wysokość przyznanych pieniędzy dla gmin Powiatu Nowosądeckiego jest różna. Zależy ona od wartości planowanych przez gminy inwestycji, a także z relacji wydatków majątkowych i zamożności danego samorządu. Burmistrz poinformował, iż pozyskane środki zostaną przekazane m.in. na „zamrożone” inwestycje. W pierwszej kolejności wykonane zostaną cztery zadania: parking przy szkole w Gołkowicach Górnych, dwa odcinki oświetleń w Moszczenicy Wyżnej przy drodze powiatowej, a także oświetlenie zielonej drogi w Barcicach Dolnych.

W trakcie Sesji Burmistrz zaprezentował raport o stanie gminy, omówił i podsumował działania prowadzone w ubiegłym roku, przedstawiona została także ocena wykonania zeszłorocznego budżetu dokonana przez Regionalną Izbę Obrachunkową

Radni Starego Sącza jednogłośnie udzielili absolutorium z wykonania budżetu.