Odbiór śmieci w 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 roku za śmieci zapłacimy 35 zł od osoby miesięcznie.

Osoby, które mają kompostownik i bioodpady zagospodarowują we własnym zakresie zapłacą  26 zł. (ulga 9 zł od osoby).

Mieszkańcy bloków i mieszkań wielorodzinnych zapłacą za śmieci 30 zł/osobę miesięcznie. Mieszkańcy domków letniskowych, którzy segregują zapłacą 206 zł za rok, a Ci, którzy nie segregują 450 zł za rok.

Przypominamy!

Worki/pojemniki z odpadami należy wystawić przed nieruchomość, przy drodze dojazdowej do godz. 7 w dniu odbioru odpadów.

Na każdy worek/pojemnik z odpadami segregowanymi, bioodpadami oraz zmieszanymi naklejamy odpowiednie kody kreskowe.

W okresie od stycznia do kwietnia oraz od października do grudnia odbierany będzie osobno popiół z palenisk.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych zaplanowana jest na 30 marca 2023 r.

Wszelkie uwagi i reklamacje w zakresie funkcjonowania i terminowości systemu można zgłaszać bezpośrednio do firmy obsługującej gminę:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. Os. Rzeka 133, 34451 Tylmanowa Biuro Obsługi Klienta tel. kontaktowy: 18 26 250 15, email: marketing @pukempol.pl

Kwestie związane z deklaracjami, opłatami oraz wnioskami o odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych obsługuje Urząd Miejski w Starym Sączu, pracownicy odpowiedzialni za te sprawy dostępni są pod numerami telefonów:

18 449 77 20

19 449 77 21

oraz email: gmina@starysacz.um.gov.pl

Przypominamy, że przy składowisku PIASKI w Starym Sączu działa PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK).

Otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15 oraz w soboty od 8.30 do 13.30.

Telefon kontaktowy do pracownika PSZOK-u: 781 793 712

Można tam we własnym zakresie (dowożąc samemu) pozbyć się takich odpadów jak:
– papier i tektury, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
– szkło,
– przeterminowane leki i chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin,
– zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– zużyte opony (limit 4 sztuki na rok),
– odpady budowlane i rozbiórkowe (limit 2,2 m sześciennych lub 20 worków o poj. 120 l rocznie),
– tekstylia i odzież,
– bioodpady,

– odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku  przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w tym zużyte igły i strzykawki.

W Ośrodkach Zdrowia w Starym Sączu, Barcicach i Gołkowicach Górnych umieszczone są pojemniki na przeterminowane leki.

W budynku Urzędu Miejskiego oraz w szkołach podstawowych na terenie gminy Stary Sącz umieszczone są pojemniki na zużyte baterie.