XXXIX Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu

W środę 3 listopada 2021 r. miało miejsce XXXIX posiedzenie Rady Miejskiej Starego Sącza.

Jednym z punktów sesji miało być przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stary Sącz dla terenu położonego w Barcicach w zakresie złoża piaskowców magurskich „Barcice 2” (związane z funkcjonowaniem kopalni piaskowca w Barcicach na Podsapieńcu).

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego złożyła jednak wniosek, w związku z wątpliwościami prawnymi i proceduralnymi, by ten punkt sesji (dotyczący zmiany studium dla Barcic) zdjąć z porządku obrad. Radni się do tego przychylili. Tym samym sprawa zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Wojewodę.

Przewodniczący komisji Jan Tokarczyk tłumaczy, że o zdjęcie uchwały z porządku obrad zawnioskowała Radna z Barcic Pani Małgorzata Tokarczyk, która wyraziła wątpliwość czy podejmowanie takiej decyzji leży w ogóle w kompetencjach Rady, a komisja przychyliła się do wniosku radnej.

W trakcie sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek przedstawił i podsumował działania prowadzone przez Gminę od ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej. Burmistrz omówił m.in. inwestycje prowadzone obecnie na terenie Gminy Stary Sącz, m.in. budowę miasteczka rowerowego w Barcicach. Burmistrz poinformował także o planowanym zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stary Sącz dla terenu Barcic, z czym może wiązać się odsunięcie terminu przystąpienia do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Barcic.

W odpowiedzi na pytanie Radnej Pani Małgorzaty Tokarczyk o budowę przedszkola w Barcicach Burmistrz stwierdził, że w przyszłorocznym budżecie Gminy zostaną zarezerwowane środki na wykonanie projektu przedszkola. Natomiast wg Burmistrza problemem nie są środki na budowę przedszkola, lecz jego lokalizacja. Żadna z dotychczas proponowanych ani w Barcicach ani w Barcicach Dolnych wg Burmistrza nie nadaje się do końca do tego celu.

Radna apelowała do Burmistrza o zmianę godzin otwarcia składowiska odpadów komunalnych lub otwarcia go w soboty, co znacznie ułatwiłoby pracującym mieszkańcom skorzystanie z niego (obecnie składowisko otwarte jest od poniedziałku do piątku do godziny 15:00), dopytywała co z budową fotoradaru w Barcicach, apelowała także do Burmistrza by nie bagatelizował tematu budowy obwodnicy Barcic i Barcic Dolnych, by potraktował to priorytetowo, bo jest o bardzo istotna kwestia dla mieszkańców. W odpowiedzi Burmistrz przychylił się do wniosku Radnej dot. składowiska odpadów wskazując, że najprawdopodobniej będzie ono otwarte w jedną lub kilka sobót w miesiącu. Jeśli chodzi o fotoradar to oświadczył, że skierowane zostało odpowiednie pismo o koszty montażu urządzenia do Inspekcji Transportu Drogowego i Gmina czeka na odpowiedź. Odpowiadając w kwestii budowy obwodnicy Barcic i Barcic Dolnych Burmistrz stwierdził, iż lubi się angażować w przedsięwzięcia, które na danym etapie mają rację bytu, a budowa obwodnicy obecnie do takich nie należy. Wg Burmistrza kolejność działań powinna być następująca: najpierw remont drogi krajowej biegnącej przez Barcice i Barcice Dolne w zakresie uzgodnionym i proponowanym przez DGDKiA, następnie budowa obwodnicy Piwnicznej, a dopiero potem ewentualnie budowa obwodnicy Barcic. Teraz budowa obwodnicy Barcic to mrzonka absolutna, przebudowa DK87 w Barcicach i Barcicach Dolnych jest realna, ale coraz mniej realna. Zgodnie z pierwotnym harmonogramem prace miały już trwać i kończyć się w przyszłym roku, a faktycznie jeszcze się nie zaczęły i nie wiadomo kiedy i czy w ogóle się zaczną.

Teraz interes jest taki, podkreślał Burmistrz, by DK87 przebudować z korzyścią także dla mieszkańców. Po przebudowie drogi możemy zabiegać o budowę obwodnicy, „takie jest moje zdanie” stwierdził Burmistrz. Burmistrz podkreślał że proces projektowania obwodnicy niewątpliwie będzie trwał wiele lat, mając na uwadze uwarunkowania środowiskowe, ekologiczne, tereny którą droga ta ma przebiegać, będzie się też wiązał z protestami mieszkańców. Ewentualna budowę obwodnicy należy uwzględnić w planowanej zmianie Studium zagospodarowania terenu Barcic, poprzez wyznaczenie korytarza, rezerwację gruntów po którym ewentualna obwodnica mogłaby przebiegać, stwierdził Burmistrz.

Do kwestii budowy obwodnicy Barcic i Barcic Dolnych odniósł się także Radny Pan Sławomir Szczepaniak, który zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza, aby Ten „skierował pismo do Sołtysa Barcic Pana Koszkula i Sołtysa Barcic Dolnych Pana Mairera o to aby przedstawili przebieg obwodnicy Barcic i Barcic Dolnych o której mówią”, gdyż On jako Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Budownictwa i Rolnictwa jak i w/w Komisja nie wie jak takowa obwodnica mogłaby przebiegać, znając lokalizacje Komisja mogłaby przeanalizować ewentualny przebieg, odbyć wizję lokalną i ocenić możliwość budowy obwodnicy.

Odpowiedz Radnemu Szczepaniakowi udzieliła Radna Małgorzata Tokarczyk która stwierdziła, że pismo z proponowanym przebiegiem obwodnicy, podpisane nie tylko przez Sołtysów ale także przez Radnych z Barcic zostało złożone do Pana Burmistrza już jakiś czas temu.

Na zakończenie Radny Pan Sławomir Szczepaniak zwrócił się ponownie do Burmistrza z prośbą o przekazanie w/w pisma do Komisji Budownictwa, żeby Komisja mogła poinformować zarząd osiedla Cyganowice o przebiegu ewentualnej obwodnicy gdyż jak rozumie będzie ona biegła przez tamte tereny.

Link do XXXIX Posiedzenia Rady Miejskiej w Starym Sączu