ZEBRANIE WIEJSKI 17/09/2023 r.

17 września 2023 r. odbyło się Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Barcice Dolne. W zebraniu oprócz mieszkańców uczestniczył oraz Zastępca Burmistrza Starego Sącza p. Kazimierz Gizicki i Radna Rady Miejskiej w Starym Sączu p. Małgorzata Tokarczyk.

Zebranie otworzył Sołtys przypomniał podział budżetu sołeckiego na 2023 r., omówił stopień zaawansowania wykonania poszczególnych pozycji budżetu na 2023 r. W szczególności przedstawił temat wykonania oświetlenia ul. Kamieniec w Barcicach Dolnych, utwardzenia poboczy drogi gminnej przy ul. Popradzkiej, zakupu materiałów i przeprowadzonych prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w Barcicach Dolnych, wykonania oświetlenia kompleksu sportowego w Barcicach Dolnych. Sołtys przedstawił projekty adresowane do mieszkańców sołectwa, realizowane w budynku świetlicy wiejskiej w Barcicach Dolnych w 2023 r. tj.: wakacyjne zajęcia adresowane do dzieci – Kreatywne Wakacje 2023 oraz zajęcia i spotkania dla seniorów, pod hasłem Kawiarenki Senioralnej. Sołtys poinformował zebranych, iż powyższe zajęcia były organizowane przez Stowarzyszenie Mieszkańców Barcic, a finansowane ze środków Gminy Stary Sącz oraz Stowarzyszenia Mieszkańców Barcic.

W trakcie zebrania głos zabrał także Zastępca Burmistrza Starego Sącza P. Kazimierz Gizicki który omówił działania i inwestycje prowadzone i przygotowywane przez Gminę dot. terenu Miasta i Gminy Stary Sącz, ale także bezpośrednio Barcic Dolnych i Barcic. Odpowiadając na pytania mieszkańców Burmistrz odniósł się i omówił kwestię: planowanej przebudowę drogi krajowej DK 87, która wg słów Burmistrza powinna rozpocząć się w okolicach czerwca 2024 r., trwającej obecnie przebudowy ul. Granicznej w Barcicach Dolnych, budowy przedszkola w Barcicach, informując zebranych, iż nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja co do lokalizacji obiektu, wskazując możliwe dwie lokalizację, pierwszą na terenie należącym do Lasów Państwowych położonym między Szkołą Podstawową w Barcicach, a Ośrodkiem Zdrowia w Barcicach, drugą za kompleksem sportowym w Barcicach Dolnych w miejscu planowanego boiska piłkarskiego. Burmistrz podkreślił że kwestia lokalizacji jest kluczowa dla całej inwestycji.

Kolejnym punktem zebrania był podział funduszu sołeckiego na 2024 rok. Sołtys przedstawił projekt podziału funduszu sołeckiego na 2024 r., przyjęty w dniu 08.09.2023 r. w trakcie zebrania Rady Sołeckiej, obejmujący następujące przedsięwzięcia przewidziane do wykonania na obszarze Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego:

Po omówieniu przez Sołtysa poszczególnych pozycji odbyła się dyskusja nad zaproponowanym podziałem środków. W głosowaniu zebrani poparli propozycję podziału środków budżetu sołeckiego na 2024 r. zaproponowaną przez Sołtysa i Radę Sołecką.

Na zakończenie zebrania Sołtys zwrócił się do Zastępcy Burmistrza zgłaszając i wnioskując w imieniu mieszkańców sołectwa o wykonanie w najbliższym okresie działań istotnych dla mieszkańców w zakresie:

– odtworzenie progów spowalniających po zakończeniu przebudowy ul. Granicznej, oraz wymiany progu na ul. Wiejskiej,

– wykonanie projektu wodociągu oraz projektu poszerzenia i rozbudowy ul. Zielonej,

– wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Wiejskiej,

– wykonania nowego mostku na potoku Przykopa na Stawkach,

– wymiany dachu na świetlicy wiejskiej,

– zagospodarowania terenu za boiskiem wielofunkcyjnym przy ul. Popradzkiej.

Mieszkańcy zgłaszali także m. in problem z dostępem do internetu światłowodowego np. na ul. Stawki i Kamieniec. Po wyczerpaniu pytań prowadzący zebranie Sołtys zamknął zebranie, podziękował wszystkim za przybycie.