Przebudowa drogi Granicznej

Władze Gminy w porozumieniu z GDDKiA przy okazji modernizacji DK 87 podjęły decyzję o budowie w Barcicach Dolnych kolektora burzowego z prawdziwego zdarzenia. Kolektor ten będzie zbierał wodę z DK 87 oraz nieruchomości usytuowanych po obu stronach DK 87 i w oparciu o spływ grawitacyjny, odprowadzać ją do Popradu. Kolektor o przekroju Ø 800 będzie przebiegał działkami nr 335 i 360, tj. drogą Graniczną w Barcicach Dolnych.

Wykonanie projektu obejmującego przebieg kolektora oraz odbudowę drogi Granicznej Gmina zleciła profesjonalnej agencji projektowej.

Zgodnie z przygotowanym projektem, kolektor burzowy zostanie umiejscowiony w drodze od strony potoku Przykopa. Aby mógł być wykonany w tej lokalizacji konieczne jest poszerzenie obecnej drogi, tak aby kanalizacja burzowa była wykonana w niezbędnej odległości od biegnącej także tą drogą kanalizacji sanitarnej. W celu dokonania wykupów, niezbędnych gruntów, zastosowana zostanie procedura wywłaszczenia.

Po wykonaniu kolektora odprowadzającego wody opadowe, droga zostanie odtworzona, ale w związku z faktem konieczności wykupienia gruntów wzdłuż istniejącej drogi zostanie ona także poszerzona, odpowiednio do szerokości 5 m na odcinku od Gościńca do Zielonej Drogi. Na dalszym odcinku, tj. od Zielonej Drogi do Popradu, droga zyska szerokość 3,5 m, wyznaczone zostanie miejsce, tzw. mijanka, w którym droga będzie szeroka na 5 m.

Dodatkowo na odcinku od Gościńca do skrzyżowania z drogą biegnącą przez wieś wykonany zostanie chodnik wraz z oświetleniem ulicznym, po stronie Barcic Dolnych, od strony potoku Przykopa wykonane zostanie utwardzone pobocze o szerokości 0,75 m.

Na odcinku od w/w skrzyżowania do Popradu droga będzie posiadała obustronne pobocza o szer. 0,75 m.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i deklaracjami składanymi przez Burmistrza Starego Sącza, planowane było w miesiącu Marcu br. zebranie wiejskie w trakcie którego miał być udostępniony i omówiony projekt przebudowy drogi Granicznej. W związku z obecną sytuacja epidemiologiczną nie ma możliwości organizacji takiego spotkania, dlatego poniżej umieszczone zostały projekty zagospodarowania przedmiotowego terenu.