Odbiór odpadów komunalnych w 2024 r.

Na terenie Gminy Starego Sącza, opłata za śmieci zdawane selektywnie wynosi nadal 35 zł od osoby w skali miesiąca, a ci co nie segregują muszą płacić aż 140 zł. Jednocześnie w Starym Sączu obowiązuje nadal zniżka za kompostowanie, w wysokości9 zł.

Rozstrzygnięty został już przetarg na obsługę systemu śmieciowego na terenie gminy Stary Sącz na 2024 rok podwyżka opłat nie są planowane,

Przy składowisku PIASKI w Starym Sączu działa PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK), czynny w godzinach:

poniedziałek – piątek 7 – 15,

sobota 8.30 – 13.30,

gdzie można dostarczyć we własnym zakresie:


– papier i tektury, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
– szkło,
– przeterminowane leki i chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin,
– zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– zużyte opony (limit 4 szt/rok),
– odpady budowlane i rozbiórkowe (limit 2,2 m sześciennych lub 20 worków o poj. 120 l rocznie),
– tekstylia i odzież,
– bioodpady,
– odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku  przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w tym zużyte igły i strzykawki.

Tel. kontaktowy do pracownika PSZOK-u: 781 793 712

W Ośrodkach Zdrowia w Starym Sączu, Barcicach i Gołkowicach Górnych umieszczone są pojemniki na przeterminowane leki.

W siedzibie Urzędu Miejskiego oraz szkół podstawowych na terenie gminy Stary Sącz umieszczone są pojemniki na zużyte baterie.

Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać:
1. na indywidualny numer konta otrzymany odrębnym pismem lub
2. na konto: Bank Spółdzielczy w Starym Sączu28 8816 0001 2001 0000 0013 0052 – z dopiskiem „Opłata śmieciowa + Miejsce wytwarzania odpadów” (np. „Opłata Śmieciowa – Mostki 400”)

Terminy płatności:
I KWARTAŁ do 31 marca 2024 r.
II KWARTAŁ do 30 czerwca 2024 r.
III KWARTAŁ do 30 września 2024 r.
IV KWARTAŁ do 30 listopada 2024 r.

Ważne!

Worki/ pojemniki z odpadami należy wystawić przed nieruchomość, przy drodze dojazdowej do godz. 7 w dniu odbioru odpadów.


Na worki/pojemniki z odpadami segregowanymi, bioodpadami oraz zmieszanymi naklejamy odpowiednio opisane etykiety.