LV Sesja Rady Miejskiej Starego Sącza

We wtorek 20 grudnia 2022 r. miała miejsce LV Sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu Najważniejszym punktem sesji było uchwalenie budżetu Gminy Stary Sącz na rok 2023 r

Burmistrz Starego Sącza omawiając budżet Gminy Stary Sącz podkreślał że przy tworzeniu budżetu na 2023 r. potrzebne były cięcia wydatków i dokonano ich w różnych obszarach. Burmistrz podkreślał spadek wpływów do budżetu Gminy spowodowany w dużej mierze zmianami podatkowymi wprowadzanymi w Polsce w zakresie podatku PIT, podkreślał że w związku z tymi zmianami więcej środków pozostaje w kieszeniach mieszkańców, ale jednocześnie mniej ich wpływa do kasy gminnej i odbija się to na dochodach bieżących gminy. Dlatego możliwości finansowania z dochodów bieżących w 2023 r. są mocno ograniczone. Nie bez znaczenia jest też wzrost cen towarów i usług. Na większość nowych zadań inwestycyjnych Gmina będzie musiała szukać finansowania zewnętrznego.

Burmistrz podkreślał że sporo pieniędzy jak zwykle zainwestowane zostanie na obszarach wiejskich. Podkreślał że mimo iż zaplanowano trochę mniej wydatków na inwestycje, ale i tak 40 mln wydatków majątkowych sprawia, że nadal jest to budżet rozwojowy, proinwestycyjny.

Łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 ustalono w wysokości 143 563 046,92 zł.

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2023 ustalono w wysokości 120 935 870,53 zł, w tym:

– dochody bieżące w wysokości 103 135 356,00 zł

– dochody majątkowe w wysokości 17 800 514,53 zł

Łączna kwota wydatków budżetu na rok 2023 wynosi 143 563 046,92 zł, z czego:

– wydatki bieżące w wysokości 103 107 560,80 zł,

– wydatki majątkowe w wysokości 40 455 486,12 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 22 627 176,39 zł, który zostanie pokryty:

– przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 002 336,39 zł,

– przychodami z zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8 549 938,00 zł,

– przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 150 000,00 zł,

– przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 40 000,00 zł,

– przychodami z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 4 884 902,00 zł.

Wśród inwestycji planowanych przez Gminę w 2023 r. Burmistrz wymienił m.in. rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu (Cyganowice) – koszt zadania 4 255 000 zł, budowę odcinka drogi ul. Kardynała Wyszyńskiego w Starym Sączu – koszt zadania 5 510 883 zł, budowa drogi w Barcicach Dolnych do Popradu (ul. Graniczna) – koszt zadania 5 060 000 zł, największą kwotowo inwestycję stanowi rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, na ten cel przeznaczone zostało 21 180 159 zł.

Wśród zadań planowanych w 2023 r. przewidziano także środki na wykonanie projektu i dokumentacji przedszkola w Barcicach oraz budowę ul. Popowickiej w Cyganowicach.

Na zakończenie LV Sesji rady Gminy w punkcie „Zapytania Sołtysów i przewodniczących osiedli” głos zabrał m.in. Sołtys Barcic Tomasz Koszkul apelując po raz kolejny do Burmistrza Starego Sącza o przystąpienie do prac związanych z wytyczeniem obwodnicy Barcic i Barcic Dolnych, prosząc Burmistrza i Radę Miejską o uwzględnienie i wrysowanie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu hipotetycznego przebiegu Barcickiej obwodnicy. Sołtys podkreślał że w oparciu o taką „wrysowaną kreskę na mapie” będzie można w przyszłości zabiegać i starać się o pozyskanie środków na projekt i budowę Barcickiej obwodnicy, przytaczając przykład pobliskiego Łącka, miejscowości o podobnej liczbie mieszkańców co Barcice i Barcic Dolne, gdzie obecnie trwają prace projektowe nad przebiegiem obwodnicy i wyprowadzeniem ruchu i drogi wojewódzkiej z centrum miejscowości. W odpowiedzi Burmistrz Jacek Lelek oświadczył, że priorytetem jest dla niego przebudowa DK 87 na odcinku przebiegającym przez Barcice i Barcice Dolne i dopiero po zakończeniu tego tematu zajmie się działaniami związanymi z wytyczeniem przebiegu i zabieganiem obwodnicę Barcic.