Zebranie Wiejskie

Zapraszam wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie w dniu 22 września 2019 r. o godzinie 17 w budynku „zerówki” w Barcicach Dolnych

W dniu 22.09.2019 r. miało miejsce zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Barcice Dolne. W zebraniu oprócz mieszkańców uczestniczyli także Z-ca Burmistrza Starego Sącza P. Kazimierz Gizicki oraz Radna Rady Miejskiej w Starym Sączu P. Małgorzata Tokarczyk.

Na początku zebrania Sołtys przypomniał podział budżetu sołeckiego na 2019r., omówił stopień zaawansowania poszczególnych pozycji budżetu na 2019r., w szczególności wykonywanych nakładki asfaltowej na drodze na stawki, remontu drogi do Państwa Kożuchów. Sołtys omówił także działania mające miejsce na terenie Sołectwa, takie jak wycinka 2 lip koło cmentarza parafialnego, prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu przeznaczonego pod kompleks sportowy, montażu elementów małej architektury (ławek i koszy na śmieci) przy ścieżce rowerowej na terenie Sołectwa oraz zagadnienia związane z przebudową Drogi Krajowej nr 87 i wykonaniem kanału odwadniającego projektowanego na terenie Sołectwa.

W dniu 15.08.2019 r. spaleniu uległ dach budynku mieszkalnego w Barcicach Dolnych, Sołtys przedstawił działania podejmowane w porozumieniu z Burmistrzem Starego Sącza oraz mieszkańcami wsi mające na celu pomoc pogorzelcom.

Następnie głos zabrał zastępca Burmistrz Starego Sącza Pan Kazimierz Gizicki omówił działania i inwestycje prowadzone i przygotowywane przez Gminę a obejmujące teren Barcic i Barcic Dolnych, w szczególności prowadzoną rozbudowę Szkoły Podstawowej w Barcicach, planowane wykonania parkingu na przeciwko Szkoły w Barcicach. Burmistrz poinformował o wykonaniu jeszcze w tym roku oświetlenia ulicznego na odcinku od budynku zerówki w stronę DK 87 oraz zadeklarował wykonanie w 2020 r. oświetlenia ulicznego na „Zielonej Drodze”. Omówiony został także temat potoku „Przykopa” i podejmowanych ostatnio działań zmierzających do wytyczenia linii brzegowej na terenie Cyganowic, działań podejmowanych w porozumieniu z P.G.W. Wody Polskie. Burmistrz przedstawił także inne inwestycje prowadzone obecnie na terenie Gminy Stary Sącz.

Kolejnym punktem zebrania był podział środków funduszu sołeckiego na 2020 r.

Sołtys przedstawił projekt podziału funduszu sołeckiego, przyjęty w dniu 08.09.2019 r., w trakcie zebrania Rady Sołeckiej, obejmujący następujące przedsięwzięcia przewidziane do wykonania na obszarze Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego:

  1. Zakup elementów siłowni na otwartym powietrzu oraz wykonanie projektu instalacji elektrycznej, oświetleniowej i monitoringu terenu – 23.900 zł
  2. Zakup elementów małej architektury (słupków i tabliczek, drogowskazów) – 7.000 zł
  3. Rezerwa na zakup materiałów i utrzymanie dróg – 1.000 zł
  4. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców – 3.000 zł
  5. Zakup wyposażenia dla LKS Barciczanka – 1.500 zł
  6. Zakup sprzętu i wyposażenia dla O.S.P. w Barcicach – 1.500 zł
  7. Zakup książek dla Biblioteki w Barcicach – 1.022,64zł
  8. Zakup strojów i wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Barcicach – 1.000 zł
  9. Zakup materiałów i wyposażenia dla Stowarzyszenie Mieszkańców Barcic – 1.000 zł
  10. Zakup wyposażenia dla Szkolnego Klubu Strzeleckiego – 1.000 zł

Po omówieniu przez Sołtysa poszczególnych pozycji odbyła się dyskusja nad zaproponowanym podziałem środków. W głosowaniu zebrani jednogłośnie poparli propozycję podziału środków budżetu sołeckiego na 2020r. zaproponowaną przez Sołtysa i Radę Sołecką. W ramach dyskusji ustalono także nazewnictwo poszczególnych ulic i terenów na mapie Sołectwa, koniecznych do umieszczenia na planowanych w ramach budżetu na 2020 r. drogowskazach.

Sołtys odczytał projekty dwóch uchwał przygotowanych w trakcie zebrania Rady Sołeckiej w dniu 08.09.2019r. skierowanych do Burmistrza Starego Sącza, dot.:

– podjęcia działań zmierzających do wytyczenia przebiegu i pozyskania środków na budowę obwodnicy Barcic i Barcic Dolnych.

– przekazania budynku po oddziale zerowym Szkoły Podstawowej w Barcicach Dolnych na świetlicę wiejską dla mieszkańców Sołectwa,

Następnie przeprowadzono dyskusję nad przedstawionymi uchwałami, a mieszkańcy podjęli jednogłośnie w głosowaniu jawnym uchwałę w sprawie skierowania do Burmistrza w/w uchwały.

Na zakończenie w wolnych wnioskach mieszkańcy poruszali następujące kwestie:

– poprawy oznaczenia drogi gminnej „Dzielnica” ze ścieżka rowerową i prosili o montaż dodatkowych znaków regulacyjnych ruch w tym terenie,

– po działkach nr 278, 281, 283, 285, 287 i 288 przebiega wodociąg nie jest on jednak wykonany na zasadzie „pętli” co powoduje, że woda nie krąży i po odkręceniu kranu lejąca się woda ma zabarwienie rdzawe, dlatego proszono o wymianę rur na PCV albo przy okazji przebudowy DK 87 wykonania na tym odcinku nowego wodociągu pod istniejącym chodnikiem,

– zmiany konta ustawienia lampy oświetlenia ulicznego przy drodze granicznej na wysokości posesji Barcice Dolne 120 tak, aby w większym stopniu oświetlała ona drogę w stronę Popradu,

– wykonania oświetlenia i monitoringu budowanego obecnie boiska wielofunkcyjnego w Barcicach Dolnych tak, aby zabezpieczyć boisko i plac zabaw przed ewentualną dewastacją,

– wykonania boiska do piłki nożnej (zgodnie z istniejącym projektem) na terenie kompleksu sportowego w Barcicach Dolnych,

– w związku z planowaną przebudową i poszerzeniem drogi „granicznej” podnoszono kwestie umiejscowienia w tej drodze wodociągu i instalacji gazowej.

Po wyczerpaniu pytań i odpowiedzi na nie przez Burmistrza, prowadzący zebranie Sołtys zamknął zebranie i podziękował mieszkańcom oraz gościom za przybycie.