Zebranie wiejskie 30-09-2018r.

W niedzielę 30-09-2018r. o godzinie 18 odbyło się zebranie wiejskie. Z mieszkańcami naszego sołectw aspotkali się: Burmistrz Starego Sącza P. Jacek Lelek oraz Sekretarz Gminy Stary Sącz P. Daniel Śmierciak.

Na wstępie Sołtys przypomniał podział budżetu sołeckiego na 2018r., omówił stopień zaawansowania poszczególnych pozycji budżetu na 2018r., w szczególności wykonywanych nakładki asfaltowej na drodze na stawki, montażu progu spowalniającego na drodze gminnej oraz montażu dodatkowej zabawki na placu zabaw. Sołtys podziękował zebranym za poparcie projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Starego Sącza na 2018r., a jednocześnie prosił o poparcie w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Starego Sącza na 2019r.

Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek omówił działania i inwestycje prowadzone i przygotowywane przez Gminę a obejmujące teren Barcic i Barcic Dolnych. W szczególności planowaną rozbudowę Szkoły Podstawowej w Barcicach, wykonania parkingu na przeciwko Szkoły w Barcicach, budowy miasteczka rowerowego na terenie Przystani rowerowej w Barcicach. Burmistrz zadeklarował także wykonanie w 2019 r. kompleksu sportowego, położonego za placem zabaw w Barcicach Dolnych. Burmistrz poruszył również temat wykonanych na terenie Gminy w ostatnim czasie ścieżek rowerowych i planowanego wkrótce oddania kładki rowerowej nad Popradem, która otworzy drogę dla rowerzystów do Nowego Sącza. Burmistrz przedstawił także inne inwestycje prowadzone obecnie na terenie Gminy Stary Sącz. Na zakończenie sprawozdania docenił i pochwalił zaangażowanie i aktywność Stowarzyszenia Mieszkańców Barcic.

Sołtys przedstawił projekt podziału funduszu sołeckiego, przyjęty w dniu 16.09.2018r. w trakcie zebrania Rady Sołeckiej, obejmujący następujące przedsięwzięcia przewidziane do wykonania na obszarze Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego:

Wykonanie nawierzchni asfaltowej ok. 70 m – droga na stawki                                               7.000 zł

Utwardzenie i poprawa stanu drogi gminnej – drogi do Kożucha                                           18.000 zł

Zakup elementów małej architektury (kosze, ławki)                                                                 2.300 zł

Rezerwa na zakup materiałów i utrzymanie dróg                                                                      1.000 zł

Zakup i konserwacja kamer do monitoringu                                                                              1.000 zł

Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców                                                              3.000 zł

Zakup wyposażenia dla LKS Barciczanka                                                                                 2.000 zł

Zakup sprzętu i wyposażenia dla O.S.P. w Barcicach                                                                1.500 zł

Zakup książek dla Biblioteki w Barcicach                                                                                 1.065,34zł

Zakup strojów i wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Barcicach                                                 1.000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia dla Stowarzyszenie Mieszkańców Barcic                             1.000 zł

Zakup wyposażenia dla Szkolnego Klubu Strzeleckiego                                                           1.000 zł

Po omówieniu przez Sołtysa poszczególnych pozycji odbyła się dyskusja nad zaproponowanym podziałem środków. W głosowaniu zebrani jednogłośnie poparli propozycje podziału środków budżetu sołeckiego na 2019r. zaproponowaną przez Sołtysa i Radę Sołecką.

Sekretarz Gminy Stary Sącz P. Daniel Śmierciak przedstawił i omówił najważniejsze zmiany wynikające z projektu nowych statutów sołectw i osiedli na terenie Gminy Stary Sącz, m.in. zmiany sposobów wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej.

Sekretarz przedstawił i omówił zmiany wynikające z Ustawy z dnia 10 stycznia 2018r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Przedmiotem konsultacji społecznych były dwie uchwały Rady Miejskiej dot. maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

W trakcie dyskusji mieszkańcy zgłosili wniosek dotyczący zmiany minimalnej odległości punktu sprzedaży alkoholu od obiektów chronionych z 20 m do 100 m.

Na zakończenie zebrania poruszone zostały sprawy bieżące, zebrani mogli także zadawać pytania Burmistrzowi.

Na wstępie Sołtys przedstawił zgromadzonym stan prac nad zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Barcic Dolnych, dotyczący terenu przylegającego do Zielonej Drogi, wykreślenia stref ochronnych studni głębinowych i dopuszczenia budownictwa mieszkaniowego na tym terenie.

Rozpoczynając dyskusję Sołtys zadał Burmistrzowi 5 pytań dotyczących Sołectwa:

1. Kiedy zostanie wykonane oświetlenie „zielonej drogi”?

2. Jak wygląda kwestia odwodnienia drogi krajowej nr 87 i szerzej terenu Barcic Dolnych?

3. Co stanie się z budynkiem „zerówki” po przeniesieniu dzieci do budynku Szkoły? Sołtys zgłosił pomysł przywrócenia pierwotnego przeznaczenia budynku, tj. stworzenia świetlicy wielskiej, ulokowania także w budynku siedziby Stowarzyszenia Mieszkańców Barcic i powierzenia mu koordynacji działań, adresowanych do mieszkańców i prowadzonych w tym budynku.

4. Co z rowem odwadniającym Przykopa i dlaczego Gmina kolejny już rok nic nie robi w temacie poprawy staniu tegoż rowu odwadniającego?

5. Sołtys zgłosił propozycję wykonania wzdłuż torów kolejowych drogi, ścieżki rowerowej, która ułatwiłaby komunikację w tamtym terenie oraz otworzyłaby dla rowerzystów tereny rekreacyjne za torem kolejowym w Barcicach Dolnych.

W odpowiedzi Burmistrz udzielił nw. wyjaśnień:

ad 1. Oświetlenie „zielonej drogi” będzie wykonane, może nawet w 2019 r. nie podał jednak żadnych wiążących dat. Burmistrz wskazał jednocześnie problem dojazdu do terenów przy „zielonej drodze”, a co za tym idzie konieczności poszerzenia istniejących dróg tego rejonu Sołectwa, lub wskazania nowej drogi dojazdowej w te tereny.

Ad 2. Burmistrz omówił działania prowadzone przez DGDiA związane z przebudową drogi krajowej DK87 na terenie Barcic Dolnych i Barcic, w szczególności problemu wykonania odwodnienia i doprowadzenia go do Popradu.

Ad. 3. Burmistrz ze zrozumieniem przyjął propozycję organizacji świetlicy wielskiej, ale jednocześnie podkreślił, że na terenie pobliskich Barcic są budynki Szkoły, Biblioteki, Remizy OSP dostępne dla mieszkańców, w których swoje działania może także prowadzić Stowarzyszenie Mieszkańców Barcic. Burmistrz nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi, uznał, że pomysł jest wart rozważenia i skłaniałby się do wyrażenia zgody na prowadzenie świetlicy wiejskiej przez ww. Stowarzyszenie w okresie 1 roku a potem podjęcie decyzji o ewentualnym remoncie i innych działaniach w tym budynku.

Ad. 4. Burmistrz oświadczył, że rów ten nie leży na działkach gminny i generalnie Gmina ma ograniczoną możliwość ingerencji w tenże rów. W odpowiedzi na sugestie Sołtysa, iż od co najmniej 5 lat nic w temacie rzeczonego rowu nic się nie dzieje Burmistrz zadeklarował skierowanie przez Gminę kolejnego pisma do RZGW – właściciela terenu, na którym leży rów.

Ad. 5. Burmistrz zaznaczył, że bardzo podoba mu się pomysł poprowadzenia ścieżki rowerowej po wskazanym terenie, zaznaczył, że jest to teren w większości kolejowy i ewentualne działania muszą być podjęte w uzgodnieniu z PKP. Oświadczył także, że Gmina podejmuje już działania w zakresie wykonania drogi wzdłuż torów na odcinku od pasa leśnego do drogi granicznej oraz omówił pomysły PKP na poprawę stanu bezpieczeństwa na torach kolejowych.

Mieszkańcy zgłaszali Burmistrzowi problem szkód dokonywanych przez dzikie zwierzęta na uprawach rolnych i problem współpracy z Kołem Łowieckim RYŚ w temacie usuwania tych szkód i ewentualnego odstrzału tych zwierząt.

Proszono o montaż znaku określającego pierwszeństwo przejazdu przy skrzyżowaniu drogi granicznej ze ścieżką rowerową.

Pytano o program ocieplania budynków i wymiany pieców C.O. na terenie Gminy Stary Sącz.

Zgłaszano problem spożywania alkoholu i zaczepiania przez nietrzeźwe osoby dzieci z pobliskiej Szkoły.

Zwrócono się z prośbą do Burmistrza o wykonanie w przypadku remontu DK87 „wysepek” lub pasów ułatwiających przejście przez drogę oraz zabiegania przez Burmistrza o wykonanie BUS pasów na drodze łączącej Stary Sącz z Nowym Sączem.

Po wyczerpaniu pytań i odpowiedzi na nie przez Burmistrza, prowadzący zebranie Sołtys podziękował i pożegnał przybyłych i zakończył zebranie.

Na zakończenie Sołtys zamknął zebranie i podziękował mieszkańcom oraz gościom za przybycie.