XXXVI Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu

W poniedziałek 26 lipca 2021 r. miało miejsce XXXVI posiedzenie Rady Miejskiej Starego Sącza. W trakcie sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek omówił m.in. działania podejmowane przez Samorząd Starosądecki w ostatnim okresie, mające na celu pozyskanie nowych środków na inwestycje na terenie Gminy.

W ostatnim okresie ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie działań inwestycyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu – Polski Ład. Gmina Stary Sącz będzie aplikować o dofinansowanie trzech inwestycji:

– rozbudowy sieci wodnokanalizacyjnej w Gołkowicach Górnych oraz w Barcicach za Popradem (prace objęły by przejście kanałem sanitarnym pod Popradem oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej na Małej Równi wraz z wyjściem z kanałem sanitarnym w stronę Facimiecha),

– budowa/rozbudowa ulicy Ks. Stefana Wyszyńskiego oraz ulicy Podegrodzkiej w Starym Sączu wraz z budową mostu na Moszczeniczance,

– przebudowa/rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy GNIAZDO w Starym Sączu (Cyganowice).

Burmistrz poinformował także o fakcie pozyskanie przez Gminę dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 124 tys. zł na budowę tężni solankowej w Starym Sączu oraz w wysokości 8 tys. zł na remont Kapliczki Kurierów w Mostkach.

Obecnie na terenie Gminy Stary Sącz trwają prace przy budowie oświetleń ulicznych łącznie o długości 4 km (m.in. w Barcicach). Ogłoszony został także przetarg na budowę Miasteczka ruchu drogowego w Barcicach.

Burmistrz wystosował także pismo do Inspekcji Transportu Drogowego z wnioskiem o montaż 3 fotoradarów na terenie gminy Stary Sącz, tj. dwóch w Starym Sączu i jednego w Barcicach.

Sołtys Barcic Dolnych zwrócił się do Burmistrza z prośbą/wnioskiem o interwencję w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, mającą na celu poprawę stanu technicznego potoku Przykopa w Barcicach Dolnych, naprawy, oczyszczenia i pogłębienia koryta w/w potoku. Coraz gorszy stan brzegów potoku Przykopa powoduje już cykliczne zalewanie nieruchomości położonych wzdłuż niego w Barcicach Dolnych.

Sołtys prosił także o zorganizowanie planowanego wcześniej spotkania z mieszkańcami, właścicielami nieruchomości, po których w/w potok przebiega w Cyganowicach. Spotkania, które m.in. ze względów epidemiologicznych nie udało się do tej pory zrealizować.

Radna Małgorzata Tokarczyk dopytywała Burmistrza o zakres budowy kanalizacji i wodociągu na Zapopradziu Barcickim. Apelowała także o wykonywanie przez Gminę nie tylko dużych istotnych inwestycji ale także tzw. „drobnych inwestycji” równie istotnych dla mieszkańców, takich jak wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie zakrętów w Barcicach, wykonanie tzw. drogi do „fryzjerki” w Barcicach, itp.

Radny Grzegorz Gryźlak dopytywał Burmistrza o zakres prac na przystani rowerowej w Barcicach, czy obejmuje on przebudowę placu zabaw i wiat na terenie Przystani oraz poprawę monitoringu. Wnioskował także o wykonanie kładki rowerowej na Popradzie w Barcicach, co umożliwiło by bezpieczny ruch na ścieżce rowerowej.

Zgodnie z odpowiedzią Burmistrza, zakres prac na Przystani rowerowej dotyczy tylko wykonania Miasteczka Ruchu Drogowego, nie obejmuje przebudowy wiat ani placu zabaw, ani też poprawy monitoringu. Prace związane z przebudową placu zabaw i dalszą zmianą zagospodarowania terenu Przystani będą wykonywane w terminie późniejszym. Natomiast pomysł budowy kładki rowerowej wart jest przemyślenia.

Link do XXXVI Posiedzenia Rady Miejskiej w Starym Sączu