XXXIV Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu

W poniedziałek 21 czerwca 2021 r. miało miejsce XXXIV posiedzenia Rady Miejskiej Starego Sącza. W trakcie sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in. o trwających obecnie pracach związanych z realizacją kładki pieszszo-jezdnej na potoku Grabowskim w ciągu tzw. drogi do Dudczaków w Barcicach (jest to związane z nakazem rozbiórki z roku 1997 dotychczasowego mostu bedacego samowolą budowlaną).

Gmina pozyskała także dotacje w wysokości 150 tys. zł na 2 zadania (dojazd do dróg rolniczych) z przeznaczeniem na wykonanie drogi na Sapieńcu w Barcicach oraz drogi Gaboń-Przechyba przez Wilkówkę. Ogłoszony został już przetarg, wkrótce rozstrzygnięcie. Burmistrz poinformowała także o przeprowadzeniu przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu – Dom Opieki Społecznej, który ma być budowany na osiedlu Lipie w Starym Sączu. Do końca 2022 r. ma powstać projekt oraz uzyskane pozwolenie na budowę.

Rozstrzygnięty został przetarg na bieżącą naprawę nawierzchni bitumicznych. Prace będą wykonywane w okresie wakacji.

Na terenie Gminy zamontowanych zostało 6 wiat przystankowych w Starym Sączu oraz w Barcicach na Dominikowie i Zabroniu.

W czasie Sesji po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok i wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji rewizyjnej i wszystkich komisji stałych, 19 radnych Rady Miejskiej (dwóch radnych było nieobecnych) zdecydowało o jednogłośnym podjęciu uchwały i zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu i udzieleniu absolutorium.