XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU

We wtorek 11.05.2021 r. miała miejsce XXXIII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie sesji Burmistrz Starego Sącz Pan Jacek Lelek omówił działania podejmowane przez Gminę prowadzone w okresie od ostatniej sesji. Burmistrz podsumował m.in. inwestycję prowadzoną w Barcicach, obecnie kończoną, obejmującą wykonanie kanału odwadniającego, biegnącego od DK87 do Popradu, wykonanie parkingu zarówno wzdłuż drogi powiatowej oraz na terenie należącym do nadleśnictwa, wykonania chodnika, oświetlenia ulicznego, pasów dla pieszych, zatoczek autobusowych. Zdaniem Burmistrza wszystkie te prace znacząco wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz płynności ruchu na tym odcinku drogi, położonej na wysokości szkoły podstawowej w Barcicach. Burmistrz poinformował również o planowanych inwestycjach na terenie przystani rowerowej w Barcicach. Złożone zostały stosowne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę miasteczka rowerowego na ww. terenie. Prócz tego Gmina zainwestuje 300 tys. zł w wykonanie nowego placu zabaw oraz rewitalizację parku na terenie przystani rowerowej z puli środków pozyskanych z tzw. górskiej tarczy antykryzysowej. Burmistrz poinformowała także, iż Gmina Stary Sącz pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na remont kapliczki, położonej przy cmentarzu parafialnym w Barcicach. Wysokość dofinansowania wynosi 18 tys. i stanowi 50% kosztów planowanych wydatków. Pozostałą część pokryje Gmina. Planowane prace obejmują wymianę pokrycia dachu oraz malowanie kapliczki.

Burmistrz przedstawił planowane rozdysponowanie środków pozyskanych przez Gminę Stary Sącz w ramach rządowego programu tarczy antykryzysowej, przeznaczonej dla rejonów górskich. Gmina otrzymała 8 mln. zł dotacji. Środki te muszą być wykorzystane na zadania inwestycyjne (nie remonty), na infrastrukturę turystyczną i około-turystyczną na terenie Gminy.

Rozdysponowanie ww. środków przedstawia się następująco:

– budowa ciągów pieszo-spacerowych na terenie miasta Starego Sącza – poprawa dostępności do atrakcji turystycznych – 1.900.000 zł

– budowa mostku na Moszczeniczance – poprawa dostępności do atrakcji turystycznych – 250.000 zł

– budowa infrastruktury komunalnej niezbędnej do rozwoju usług turystycznych – 800.000 zł

​- budowa drogi w centrum rekreacyjnym Stawy

– budowa parkingu do obsługi ruchu turystycznego przy centrum rekreacyjnym Stawy – 1.000.000 zł

– budowa parkingu do obsługi ruchu turystycznego na Woli Kroguleckiej – 250.000 zł

– budowa punktu widokowego w Przysietnicy – 700.000 zł

– rozbudowa przystani rowerowej w Barcicach (budowa placu zabaw i rewitalizacja parku) – 300.000 zł

– budowa centrum rekreacji w Moszczenicy Niżnej – 300.000 zł

– budowa centrum rekreacji w Starym Sączu – PUMPTRACK i SKATEPARK- 1.260.000 zł

– budowa ścieżki rowerowej na Lipie wraz z budową parkingu dla turystów – 700.000 zł

– budowa Punktu Obsługi Rowerzysty w Gołkowicach Dolnych

Burmistrz poinformował o podpisaniu umowy na wykonanie projektu rozbudowy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Cyganowicach. Wcześniejsza koncepcja budowy w tym miejscu centrum opiekuńczo-mieszkalnego nie uzyskała dofinansowania, dlatego podjęto decyzję o rozbudowie obecnego budynku pod kątem zapewnienia dziennej rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych. Rozbudowa obiektu nastąpi w stronę Popradu i będzie to budynek parterowy.

W trakcie sesji radni podjęli m.in. uchwały dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany:

– Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Barcice Dolne”,

– Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 1C”,

– Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Gołkowice Górne 16”

– Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Gołkowice Dolne”

W trakcie sesji odbyła się także dyskusja i głosowanie dotyczące nabycia działki w Przysietnicy z przeznaczeniem na budowę wieży widokowej. Głos w dyskusji zabierała m.in. Radna Pani Małgorzata Tokarczyk, która podnosiła argument, iż wieża ta będzie stanowić niewątpliwie atrakcję na terenie naszej Gminy, ale jednocześnie będzie miała wpływ na funkcjonowanie codzienne życie mieszkańców m.in. Barcic wywołując wzmożony ruch pojazdów na Podsapieńcu w miejscu gdzie w dalszym ciągu nie dokończony jest chodnik. Radna poruszała także, na prośbę Sołtysa Barcic Dolnych, temat poprawy wykonania oznaczenia poziomego skrzyżowania ulic Popradzkiej i Wiejskiej w Barcicach Dolnych oraz ulicy Popradzkiej ze ścieżka rowerową, przebudowy progów spowalniających na ul. Wiejskiej obok budynku nr 1. Radna poruszała także tematy wykonania wiat przystankowych na Zabroniu i Dominikowie, poprawy bezpieczeństwa na drodze na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą na Facimiech, poprawy bezpieczeństwa przejazdu kolejowego w stronę Wierchów, podpięcia światłowodu na Podsapieńcu oraz budowy przedszkola w Barcicach. W odpowiedzi na ww. kwestie Burmistrz udzielił wyjaśnień, iż docelowo ścieżka rowerowa biegnąca przez Facimiech powinna biec osobno od istniejącej drogi oraz, że najlepszym rozwiązaniem problemu niebezpiecznego skrzyżowania w okolicach mostu w Barcicach byłoby wykonanie osobnej kładki, przeznaczonej tylko dla rowerzystów. Odnosząc się dopytania o budowę przedszkola w Barcicach Burmistrz stwierdził, że sprawa ta jest obecnie analizowana, w ramach przyszłorocznego budżetu zarezerwowane zostaną pewne środki na ten cel. gmina wypowiedziała dzierżawę terenu działki w centrum Barcic przy drodze krajowej, na którym można by zlokalizować tą inwestycję. Burmistrz wskazał jednocześnie, iż coraz poważniej rozważ ewentualna lokalizację przedszkola na terenie należącym do Nadleśnictwa, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie nowo wykonanego parkingu koło szkoły w Barcicach. Dodatkowym atutem tego terenu jest usytuowany tam budynek, który można wykorzystać pod przedmiotową inwestycję. Żadne wiążące decyzje w tym temacie jeszcze nie zapadły.

link do sesji…https://youtu.be/vqT2Jncd0RU