XXVIII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu

W poniedziałek 7 grudnia 2020 r. miała miejsce XXVIII sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie Sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in., o rozstrzygnięciu przetargu na wywóz i zagospodarowanie śmieci od mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz w 2021 roku. Przetarg wygrała firma Empol. Burmistrz oświadczył że stawki za wywóz są wyższe, niż do tej pory, jednakże cały czas trwają analizy, czy przełoży się to na wzrost opłat dla mieszkańców. Decyzji jeszcze nie podjęto.

Burmistrz przedstawił inwestycje prowadzone obecnie na terenie Gminy, prowadzone przez Gminę jak i inne podmioty. Na terenie gminy w ostatnim okresie wykonano łącznie 13 odcinków dróg za łączną kwotę 1 mln 570 tysięcy złotych. W Barcicach Dolnych wykonano przebudowę – zmianę klasyfikacji przejazdu kolejowego (droga na Stawki) na przejazd klasy C obejmujący m.in. montaż sygnalizacji świetlnej oraz sygnału dźwiękowego informującego o zbliżaniu się pociągu – wykonawca PKP PLK. W Barcicach Dominikowie wykonano chodnik na odcinku od przystanku autobusowego do przejazdu kolejowego – wykonawca DGDKiA.

W Barcicach koło Szkoły Podstawowej trwają obecnie prace przy parkingu. W ramach tych prac przebudowano parking na przeciwko szkoły, wykonano zatoczkę autobusową przed szkołą, zamontowane zostaną także nowe lampy oświetleniowe. W drugim etapie prac na terenie wydzierżawionym od Nadleśnictwa wykonany zostanie dodatkowy parking. Prace zostaną zakończone do wiosny 2021 r.

Burmistrz omówił także założenia budżetu gminnego na 2021 r. określając go mianem ambitnego i pro rozwojowojowego. W budżecie zaplanowano m.in. wydatki na remonty dróg gminnych na poziomie 4 mln. 420 tyś zł, 500 tyś zł zaplanowano na budowę, we współpracy z Powiatem Nowosądeckim chodników przy drogach powiatowych. W budżecie uwzględniono także wydatki na opracowanie projektu: rozbudowy Szkoły Podstawowej w Popowicach, rozbudowy przedszkola w Moszczenicy, budowy przedszkola w Przysietnicy, budowy żłobka w Starym Sączu. Niezmiennie największą kwotę w pozycji inwestycji gminnych stanowią wydatki związane z rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy, Burmistrz wspomniał także, iż w przyszłym roku zostanie opracowany projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Barcicach na Zapopradziu.

W trakcie Sesji Rada miejska Starego Sącza przyjęła m. in. uchwałę dotyczącą nadania nazw ulicom na terenie sołectwa Barcice Dolne. Nadanie nazw ulicom pozwoli na uporządkowanie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości. Nazwy ulic zostały ustalone przez Sołtysa wspólnie z Radą Sołecką sołectwa Barcice Dolne, a następnie przyjęte przez mieszkańców sołectwa we wrześniu 2020 na Zebraniu Wiejskim.