XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA

W dniu 27 kwietnia 2020 r. miała miejsce XXI Sesja Rady Miejskiej Starego Sącza. W trakcie Sesji Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek podkreślał, że czeka nas ciężki okres. Burmistrz oświadczył, iż w związku z sytuacją pandemii w kraju, Gmina wstrzymuje się z zaciąganiem nowych zobowiązań, podejmowaniem nowych zadań budowlanych czy remontowych, które nie są konieczne i do których nie pozyskano dofinansowania „zewnętrznego”. Nie podpisujemy umów i nie ogłaszamy przetargów oświadczył Burmistrz, czekamy co będzie i jakie będą możliwości pozyskania wsparcia.

Sesja odbyła się bez udziału Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli, mogli oni jedynie skierować pytania w formie pisemnej. Zwróciłem się do Pana Burmistrza pisemnie o ustosunkowywanie się do czterech kwestii dotyczących Sołectwa Barcice Dolne i jego mieszkańców tzn.:

– jakie działania podejmuje obecnie Gmina, aby poprawić stan potoku Przykopa w Barcicach Dolnych,

– co z oświetleniem Zielonej Drogi w Barcicach Dolnych, na którego wykonanie miał zostać rozpisany przetarg na początku 2020 r.,

– co z planowaną zmianą numeracji nieruchomości i wprowadzeniem nazw ulic w Barcicach Dolnych – działania te były planowane w porozumieniu z Gminą na wiosnę 2020 r.,

– w związku z pojawiającymi się wątpliwościami i pytaniami mieszkańców co do zakresu rozbudowy Drogi Granicznej w Barcicach Dolnych poprosiłem o organizację spotkania dot w/w przebudowy.

Pismo skierowane do Burmistrza

Burmistrz udzielił następujących odpowiedzi:

Potok Przykopa – Burmistrz oświadczył, że obecnie nic się nie dzieje w tym temacie. Podkreślił że nie jest to zadanie ani kompetencja Gminy tylko G. W. Wody Polskie. Jednocześnie podtrzymał swoje wcześniejsze deklaracje, iż Gmina zaangażuje się w koordynację działań przy wyznaczeniu linii brzegowej potoku, pod warunkiem zgody właścicieli działek (na odcinku od P. Kaczora do ujścia), po których ten potok przebiega. Konieczne jest zatem zorganizowanie spotkania zainteresowanych stron, co na dzień dzisiejszy jest niemożliwe.

Oświetlenie Zielonej Drogi – Burmistrz oświadczył, że zgodnie z wcześniejszą deklaracją wszystkie nie rozpoczęte jeszcze inwestycje i przetargi w tym także oświetlenie Zielonej Drogi zostały wstrzymane. Burmistrz podkreślił, iż wie jak istotne jest wykonanie tego oświetlenia dla mieszkańców Barcic Dolnych i zadeklarował że oświetlenia to będzie wykonane w pierwszej kolejności, ale na dzień dzisiejszy nie wiadomo kiedy. Wszystko zależy od rozwoju sytuacji ekonomicznej w Gminie i w kraju.

Zmiana numeracji nieruchomości i wprowadzeniem nazw ulic w Barcicach Dolnych – Burmistrz potwierdził, że temat jest aktualny, ale musimy go przełożyć na druga połowę roku 2020 r. Wiąże się to również z koniecznością organizacji konsultacji z mieszkańcami Sołectwa.

Przebudowa drogi Granicznej – Burmistrz oświadczył, że konieczna jest organizacja spotkania z zainteresowanymi mieszkańcami, nie z przedstawicielami, lecz z wszystkimi zainteresowanymi. Na dzień dzisiejszy organizacja takiego spotkania, ze względu na obecny reżim sanitarny, nie jest możliwa. Była wyznaczona data geodezyjnego wyznaczenia granic działek, ale wyznaczenie nie odbyło się ze względu na Koronawirusa. Na dzień dzisiejszy wszelkie procedury w tym temacie są zawieszone, wstrzymane i nie ma niebezpieczeństwa, że termin do konsultacji minie. Burmistrz prosił zainteresowanych o uzbrojenie się w cierpliwość.

Pytania do Burmistrza skierował także Sołtys Barcic Tomasz Koszkul podnosząc kwestię wykonania wodociągu za torami oraz na Małej Równi w Barcicach, wykonania oświetlenia, czy też montażu dodatkowych lamp oświetleniowych w przysiółkach w Barcicach, montażu dodatkowych wiat przystankowych w Barcicach. W odpowiedzi Burmistrz powtórzył konieczność szukania oszczędności w działaniach Gminy, co wiąże się z wycofaniem z wykonywania oświetleń i montażu nowych wiat przystankowych, natomiast pozytywnie odniósł się do tematu wykonania wodociągu i zadeklarował podjęcie jeszcze w tym roku działań z tym związanych, przynajmniej w jednej ze zgłaszanych lokalizacji.

Na zakończenie Sesji Radna Małgorzata Tokarczyk zwróciła się do Burmistrza z prośbą o podjęcie działań związanych z rozbudową wodociągu w Barcicach na Zapopradziu oraz za torami kolejowymi, a także w Barcicach Dolnych „na Stawkach”, argumentując to licznymi interwencjami i zgłoszeniami ze strony mieszkańców w tym temacie, Radna odniosła się także do przebudowy Drogi Granicznej w Barcicach Dolnych, opowiadając się za organizacją spotkania z zainteresowanymi mieszkańcami i „przyjrzenia się jeszcze raz” zakresowi przebudowy tej drogi i wypracowania wspólnego stanowiska z mieszkańcami. Radna dopytywała się także o prace w Barcicach, dotyczące budowy parkingu koło Szkoły Podstawowej i planowanej budowy miasteczka rowerowego.

W odpowiedzi Burmistrz oświadczył, że dobiegają końca prace związane z rozbudową Szkoły Podstawowej w Barcicach, trwają także prace związane z wykonaniem parkingu naprzeciwko Szkoły w Barcicach. Prace te prawdopodobnie nieco się przedłużą, planowany termin zakończenia to październik 2020r. Aktualna jest także budowa miasteczka rowerowego na Przystani rowerowej w Barcicach (umowa dotacyjna została już podpisana).

W odpowiedzi Burmistrz potwierdził fakt dostrzegania pojawiających się problemów z wodą i konieczność inwestowania w sieci wodociągowe. Zadeklarował powrót do działań związanych z wykonaniem wodociągu na „Małej Równi” w Barcicach, inne tereny będą zaopatrywane w wodę w miarę posiadanych środków z uwzględnieniem skali problemu i osób zainteresowanych podpięciem do wodociągu. Burmistrz powtórzył deklarację o konieczności organizacji zebrania i poszukiwania kompromisu w temacie przebudowy Drogi Granicznej w Barcicach Dolnych. Podkreślił, iż przedmiotowa droga jest istotna dla wszystkich mieszkańców Barcic Dolnych, stanowi ona ważny element komunikacji na terenie Sołectwa i jest pewien, że z perspektywy czasu wszyscy mieszkańcy skorzystają na tej rozbudowie.

autor

Sołtys Barcic Dolnych Przemysław Mairer