XV SESJA RADY MIEJSKIEJ STAREGO SĄCZA

W dniu 28.10.2019 r. miała miejsce XV sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu. W trakcie sesji Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował m.in. o zakończeniu prac związanych z rewitalizacja kapliczki w Cyganowicach, oraz o kończących się pracach przy budowie boiska wielofunkcyjnego w Barcicach Dolnych. Burmistrz poinformował także o rozstrzygnięciu przetargu na odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg gminnych, który zamknął się kwotą 892.743 zł, co oznacza wzrost kosztów obsługi tego zadania o 18% w stosunku do ubiegłego sezonu.

Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek poinformował iż trwają prace związane z wykonaniem odwodnienia, przebudowy drogi powiatowej i wykonaniem parkingu koło Szkoły Podstawowej w Barcicach. Przetarg został rozpisany i rozstrzygnięty na zasadach zaprojektuj i wykonaj, dokumentacja projektowa jest już gotowa, a wykonawca stara się obecnie o stosowne pozwolenia na budowę. Zakończenie prac powinno się zbiec z otwarciem nowych sal w pobliskiej Szkole Podstawowej.

Rozstrzygnięty został także przetarg na budowę oświetleń na terenie gminy m.in. w Barcicach na odcinku od DK 87 do Zerówki w Barcicach Dolnych które zostanie wykonane jeszcze w 2019 r.

W najbliższym czasie zgodnie z informacją Burmistrza, przeprowadzane będą kontrole palenisk domowych, pod kontem palenia w nich śmieciami i materiałami zabronionymi. Kontrole będą dotyczyły wszystkich mieszkańców Gminy, a mieszkańcy mają obowiązek wpuszczenia kontrolujących do domów.

Rada Miejska Starego Sącza na XV Sesji uchwaliła m. in. nowe obowiązujące od 01-01-2020 r. stawki podatków od środków transportu oraz stawki podatku od nieruchomości.

Wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości od 01-01-2020 r będą wynosić:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł, od 1m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,33 zł, od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł, od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,79 zł, od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,84 zł, od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł, od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł, od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -5,36 zł , od 1m2 powierzchni użytkowej,

f) od wartości budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W trakcie Sesji Rady Miejskiej, odbyło się także głosowanie nad przedłużeniem dzierżawy gruntu gminnego pod wytwórnię mas bitumicznych. Na Sesji pojawiła się grupa mieszkańców z Komitetu Obywatelskiego która chciała wziąć czynny udział w debacie. Niestety takiego głosu im nie udzielono. Ostatecznie głos w imieniu mieszkańców zabrał radny Marian Potoniec, który odczytał list Komitetu Obywatelskiego, w którym mieszkańcy wyraźnie podkreślili niezadowolenie z działającej wytwórni mas bitumicznych w Starym Sączu i jej wpływ na zdrowie oraz środowisko. Dyskusja radnych i burmistrza zakończyła się przegłosowaniem zgody na wydzierżawienie gruntu na kolejny rok dla „smolarni”.