XLII Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu

W dniu 30 grudnia 2021 r. miała miejsce XLII Sesja Rady Miejskiej Starego Sącza. Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek w swoim wystąpieniu podsumowywał mijający rok, omawiał inwestycje przeprowadzane w 2021 r. na terenie Gminy Stary Sącz, podsumowywał wydarzenia jakie miały miejsce na terenie Starego Sącza i Gminy Stary Sącz. Burmistrz omawiając sytuację demograficzną gminy zaznaczał, że niestety z roku na rok zmniejsza się liczba mieszkańców i wynosi ona obecnie 23.701 osób.

Burmistrz omawiał także m.in. temat gospodarki odpadami komunalnymi, informował żebranych, iż niezmiennie wzrasta ilość odbieranych od mieszkańców odpadów, w 2021 r. wzrost wyniósł ok. 500 ton, z czego więcej niż połowa dotyczy odpadów zielonych. Burmistrz podkreślał, że zwiększa się także luka między zebranymi od mieszkańców środkami, a kwotą którą gmina wydaje na wywóz odpadów. W 2020 r. Gmina Stary Sącz dopłaciła do odbioru odpadów 234 tys. zł, w roku 2021 r. kwota ta wyniosła już 1.210 tyś zł. Podsumowując Burmistrz poinformował, iż nowe umowy na odbiór odpadów zmieszanych i zielonych został już podpisane z firmami: Empol i Kompostech. Jeśli chodzi o odpady segregowane to przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty, złożone zostało odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, dlatego Gmina musi w trybie awaryjnym przedłużyć umowę z obecnym odbiorcą odpadów tj. firmą Empol o dwa miesiące , mając nadzieję że w tym okresie sprawa odwołania do KIO się rozstrzygnie. Niestety wiąże się to także z zamieszaniem i problemem z uzgodnieniem harmonogramu wywozów śmieci na 2022 r.

Ostatnią w tym roku sesję Rady Miejskiej Starego Sącza zdominował temat dopłat do wody i ścieków dla mieszkańców. Burmistrz wyjaśniał, iż poziom dopłaty w budżecie na 2022 r. został utrzymany na tym samym poziomie co w 2021 r., wzrosła jednak liczba odbiorców (gospodarstwa domowe przyłączone w 2021 r.) przez co kwota dopłaty do 1 m3 zmaleje. Zgodnie z uchwałą przyjętą przez radnych od stycznia 2022 mieszkańcy zapłacą więcej za wodę i ścieki. Radni uchwalili dopłaty do każdego metra sześciennego wody i ścieków w wysokości 1,08 zł. (dopłaty są niższe o blisko 70 gr do każdego m3).

Temat proponowanych zmian wywołał dyskusję. Radna Maria Tokarczyk zwróciła się do burmistrza o konkretne wyliczenia. Apelowała także o analizę budżetu i zachęcała do szukania oszczędności w budżecie i zachowania dopłaty na wcześniejszym poziomie. Radny Sławomir Szczepaniak z kolei dziękował burmistrzowi za dopłaty („niższe, bo niższe ale są”) i zwrócił się do radnej Tokarczyk, że można by zabrać dopłaty na autobusów to wtedy znajdą się oszczędności i będą środki na wyższe dopłaty do wody…

Za nowymi dopłatami głosowali: Dziedzic Julia, Golonka Zofia, Gryźlak Grzegorz, Łomnicka Elżbieta, Myjak Andrzej, Sobczak Jerzy, Stawiarski Andrzej, Szczepaniak Sławiomir, Sznajder Magdalena, Tokarczyk Jan, Zięba Ewa.

Przeciw byli: Marmuszewska Maria, Rams Robert, Skalski Grzegorz, Szewczyk Lidia, Świtecki Jan, Tokarczyk Małgorzata

Od głosu wstrzymali się: Potoniec Marian, Nieobecni na sesji: Faron Grzegorz, Zych Andrzej.

W okresie od 01.01.2022 r. do 3.11.2022 r. po uwzględnieniu dopłaty Gminy Stary Sącz mieszkańcy zapłacą:

– 6,44 zł netto za 1 m3 dostarczonej wody oraz opłatę abonamentową na odbiorcę korzystającego z urządzeń wodociągowych w wysokości 4,09 netto.

– 7,09 zł netto za 1 m3 odprowadzonych ścieków oraz opłatę abonamentową na odbiorcę korzystającego z urządzeń kanalizacyjnych 5,24 netto.

W okresie od 04.11.2022 r. do 31.12.2022 r. po uwzględnieniu dopłaty Gminy Stary Sącz mieszkaniec zapłaci:

– 6,76 zł netto za 1 m3 dostarczonej wody oraz opłatę abonamentową na odbiorcę korzystającego z urządzeń wodociągowych w wysokości 4,09 netto.

– 7,26 zł netto za 1 m3 odprowadzonych ścieków oraz opłatę abonamentową na odbiorcę korzystającego z urządzeń kanalizacyjnych 5,24 netto.

Dopłaty w skali roku nie przekroczą wielkości podatku od nieruchomości jaki jest płacony przez „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o. o. do budżetu Gminy Stary Sącz.

Radni Starego Sącza przyjęli także uchwałę o podwyżkach swoich diet.

Po przyjętych zmianach wysokość diet Starosądeckich Radnych uzależniona jest od funkcji jaką dany radny pełni w radzie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Stawiarski otrzyma 2.600 zł., wiceprzewodniczący Sławomir Szczepaniak otrzyma 1.800 zł, przewodniczący komisji otrzyma 1.500 zł, wiceprzewodniczący komisji otrzyma 1.300 zł, pozostali radni po 1.200 zł.

Za podwyżkami głosowali: Dziedzic Julia, Golonka Zofia, Gryźlak Grzegorz, Łomnicka Elżbieta, Myjak Andrzej, Sobczak Jerzy, Stawiarski Andrzej, Szczepaniak Sławiomir, Sznajder Magdalena, Tokarczyk Jan, Zięba Ewa.

Przeciw: Rams Robert

Wstrzymali się: Marmuszewska Maria, Potoniec Marian, Skalski Grzegorz, Szewczyk Lidia, Świtecki Jan, Tokarczyk Małgorzata, Nieobecni: Faron Grzegorz i Zych Andrzej.