UWAGA! Trwają kontrole pieców.

W Gminie Stary Sącz przeprowadzane są kontrole w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej i spalania odpadów w kotłach i piecach.

Kontrole są prowadzone przez upoważnionych do tego pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. W przypadku utrudniania kontroli o pomoc może być poproszona policja. W czasie kontroli pracownik ma prawo wstępu na teren nieruchomości prywatnych w godzinach od 6 do 22, może wykonać niezbędne czynności kontrolne, w tym pobrać próbki z paleniska. Pobrana próbka popiołu zostaje przekazana do laboratorium celem wykonania analizy chemicznej. W przypadku stwierdzenia, że kontrolowany podmiot popełnił wykroczenie o którym mowa w art. 191 ustawy o odpadach (nielegalne spalanie odpadów) lub art. 334 POŚ (naruszenie uchwały antysmogowej) zostaje skierowany wniosek na policję lub do sądu o ukaranie.

Za nieprzestrzeganie przepisów grozi mandat do 500,- zł (nakładany przez policję) lub grzywna do 5000,- zł (nakładana przez sąd).

Wyeliminowanie spalania odpadów jest działaniem naprawczym wymienionym w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXII/451/17 z dnia 23 kwietnia 2017 r. Zgodnie z art. 379 Prawo ochrony środowiska (POŚ) burmistrz sprawuje kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie środowiska – w tym w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz przestrzegania uchwał antysmogowych.