Odbiór śmieci od firm i instytucji.

Od 1 kwietnia 2020 r. gminny system odbioru i zagospodarowania odpadów nie będzie obejmował odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, czyli firm i instytucji.

3 lutego 2020 r. Rada Miejska w Starym Sączu podjęła uchwałę nr XIX/322/2020 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2020 r. poz. 1462).

Od 1 kwietnia 2020 r. gminny system odbioru i zagospodarowania odpadów nie będzie obejmował odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, czyli firm i instytucji.

W związku z tym w celu wywiązania się z obowiązku nałożonego na właścicieli nieruchomości wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) konieczne jest zawarcie indywidualnej umowy z podmiotem wpisanym do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stary Sącz.

Zgodnie z art. 6 ust. 5a ww. ustawy gmina w ramach swoich kompetencji będzie kontrolować posiadanie umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny oraz dowodów uiszczanych opłat za te usługi.

Wg stanu na dzień 4 marca 2020 r. w Rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stary Sącz wpisane są następujące podmioty:

 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o.

34-451 Tylmanowa – os. Rzeka 133

tel. 18 262 50 95

 1. EKO – Energia Sp. z o.o.

35-210 Rzeszów, ul. Króla Augusta 38

tel. 18 478 16 22

 1. SUEZ Małopolska Sp. z o.o.

ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków

tel. 12 644 22 41

Oddział w Nowym Sączu, ul. Jana Pawła II 37, 33-300 Nowy Sącz

 1. Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP S.C.

z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 3

tel. 18 442 01 00

 1. Transport Specjalizowany Marek Wójcik

z siedzibą 33-386 Podegrodzie 172

tel. 18 445 96 03

 1. Firma Usługowo-Handlowa „DIMARCO” Marek Strzelec

32-861 Iwkowa 482

tel. 14 684 40 59

 1. NOVA Sp. z o.o.

ul. Śniadeckich 12, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 442 12 00

 1. AVR Spółka Akcyjna

ul. Józefa Dietla 93/4

31-031 Kraków

tel. 12 421 02 06

 1. AVR S.p.A.

00133 ROMA – Via Francesco Tensi 116

tel. 885 665 002

 1. KOMPOSTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wiklinowa 4a

33-300 Nowy Sącz

tel. 18 444 31 72

 1. A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.

ul. Lacha 10

41-800 Zabrze

tel. 32 376 34 50

 1. F.H.U. „HELL-MARK” Helena Agata Borek

ul. Zielona 92

33-335 Nawojowa

tel. 606 353 406

 1. PMP Style Sp. z o. o.

33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowa 60

tel. 603 092 499

Przygotowano na podstawie materiałów Urzędu Miejskiego w Starym Sączu