JAK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ ŚMIECIOWĄ

Od 1 kwietnia 2020 r. wysokość opłaty za odbiór odpadów segregowanych na terenie Gminy Stary Sącz wynosi 20,00 zł za jednego mieszkańca. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku, mogą skorzystać z ulgi w wysokości 2,00 zł/mieszkańca.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z w/w ulgi jest złożenie nowej deklaracji wraz z załącznikami w terminie do 10 maja 2020 r. Deklarację należy wypełnić zgodnie z wzorem załączonym poniżej.

Osoby które nie złożą takiej deklaracji zostaną poinformowane stosownym pismem o zmianie wysokości stawki opłaty za odbiór odpadów.

W przypadku złożenia w/w deklaracji, miesięczna stawka opłaty za odbiór odpadów segregowanych będzie wynosiła 18,00 zł za jednego mieszkańca.

Przewidziano także częściowe zwolnienia z opłaty dla dzieci posiadających ważną „Kartę Dużej Rodziny” w kwocie 4 zł/na każde dziecko.

DEKLARACJA -POBIERZ

załącznik

OŚWIADCZENIE O OSOBACH ZAMIESZKUJĄCYCH POD ADRESEM

KORZYSTASZ Z KOMPOSTOWNIKA – PONIŻEJ WZÓR – JAK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ

Wypełnioną deklarację można przesłać pocztą, bądź elektronicznie z użyciem platformy e-puap, można też wrzucić do specjalnej skrzynki odbiorczej znajdującej się na dziedzińcu Urzędu Miasta w Starym Sączu.

Dane do wysyłki:

Urząd Miejski w Starym Sączu

ul. Batorego 25

33-340 Stary Sącz

Wszelkie informacje można uzyskać także telefonicznie:

516 124 928

505 402 274